2 Nisan 2023 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 32151

YÖNETMELİK

Atatürk Üniversitesinden:

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 17/7/2017 tarihli ve 30126 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan “ortak zorunlu” ibaresinden sonra gelmek üzere “seçmeli/üniversite seçmeli” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin altıncı fıkrasının (e) bendinde yer alan “ile yaz okulunda yapılan sınavlar” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.