31 Mart 2023 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 32149

YÖNETMELİK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

COĞRAFİ VERİ İZİNLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 10/2/2021 tarihli ve 31391 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Coğrafi Veri İzinleri Yönetmeliğinin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlık tarafından verilecek izinlere” ibaresinden sonra gelmek üzere “ilişkin uygulamalara” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik;

a) 49 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (1) sayılı listede yer alan coğrafi veri temaları ile bu temalardan sorumlu olan kamu kurum ve kuruluşlarını gösteren Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisindeki tüm coğrafi verilerin, kamu tüzel kişileri, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişilerince toplanması, üretilmesi, paylaşılması veya satılmasına ilişkin izinleri,

b) Gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin yerli veya yabancı gerçek ve tüzel kişilerden temin ettikleri verileri, bu verileri kullanarak ürettikleri yeni coğrafi verileri; toplaması, üretmesi, paylaşması veya satmasına ilişkin izinleri,

kapsar.

(2) Bu Yönetmelik, 10/2/2021 tarihli ve 31391 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Coğrafi Veri Lisans Yönetmeliği kapsamında lisans verilenleri kapsamaz.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “7 nci” ibaresi “7 nci maddesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bakanlık: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını,”

“e) İzne tabi coğrafi veri: Birden fazla konum bilgisi içeren veriyi, dijital bir harita altlığı üzerinde veya adres verisi ile ilişkilendirilebilen verileri, veri tanımlama dokümanlarında belirlenmiş sensörler vasıtası ile araziden çevrim içi veya çevrim dışı toplanan verileri,”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin ikinci bölümünün başlığı “İzin, Kayıt, Başvuru ve Değerlendirme” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin ikinci bölümüne 4 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“İzin yükümlülüğü

MADDE 4/A- (1) Kamu tüzel kişileri, 7221 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında izin bedelinden muaf olup coğrafi verilere ait veri bilgilerini veri servisleri ile birlikte UCBP’ye kaydetmekle ve güncellemekle yükümlüdür.

(2) Gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri; bu Yönetmelik kapsamında, kamu kurumları ve kamu tüzel kişileri için yürüttükleri coğrafi veri toplama veya üretmeye yönelik faaliyetleri için herhangi bir bedel olmaksızın izin almakla yükümlüdür. Ancak söz konusu faaliyetleri sonucunda elde edilen verileri ticarete konu etmeleri, kendi uygulamalarında kullanmaları ve paylaşmaları durumunda veri izin bedeli ödemekle yükümlüdür.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “belgelerin” ibaresi “belge/bilgilerin” olarak değiştirilmiş; aynı fıkranın (c) ve (e) bentleri yürürlükten kaldırılmış; aynı fıkranın (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “belgelerin taratılarak” ibaresi “belge/bilgilerin” olarak değiştirilmiştir.

“g) Bakanlıkça gerekli görülmesi halinde firma ve sorumlu kişi bilgileri, çalıştırılacak personel, araç ve gereç bilgileri ile üreteceği veriye ilişkin bilgi ve 10/2/2021 tarihinden önce alınmış izinlere ilişkin belgeler.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11- (1) Gerçek kişi ve özel hukuk tüzel kişileri, izin kapsamında belirtilen faaliyetlere ilişkin, verilerin kiminle, nasıl ve ne zaman paylaşıldığı bilgisi için, izin süresinin ortasında ve izin süresinin bitmesine on beş gün kala faaliyete ilişkin coğrafi veri ve veri bilgisini güncelleyerek UCBP’ye gelinen aşama ile ilgili rapor sunar.

(2) Gerçek kişi ve özel hukuk tüzel kişileri, izin süresinin bitmesine on beş gün kala faaliyete ilişkin coğrafi veri ve veri bilgisini güncelleyerek UCBP ile paylaşır ve buna ilişkin bilgi ve belgeleri Bakanlığa teslim eder. Verilerin paylaşımı servisler ile yapılır. Servislerle yapılmasının mümkün olmaması durumunda veriler Bakanlığa teslim edilir. Söz konusu bilgi ve belgeleri sunamayacak durumda olanlar, UCBP ile veri paylaşımı yapılamaması durumunda gerekçesini Bakanlığa sunar. Bakanlık sunulan gerekçeye istinaden karar verir.

(3) İzin süresinin bitiminden sonra da verilerin UCBP ile paylaşımına devam edilir. Devam edilememesi durumunda veriler Bakanlığa teslim edilir.

(4) Bakanlık bu verileri, gerçek kişi ve özel hukuk tüzel kişilerinin uygun görüşü dahilinde bedelli veya bedelsiz paylaşır. Doğal afet ve olağanüstü durumlarda Bakanlık, söz konusu verileri gerçek kişi ve özel hukuk tüzel kişilerinin görüşü alınmaksızın kullanabilir ve afet ile ilgili kurumlarla afet süreci boyunca görevi kapsamında kullanılmak üzere paylaşabilir.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğe 12 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Cezai hükümler

MADDE 12/A- (1) Coğrafi veri izninin alınmaması durumunda, 7221 sayılı Kanun hükümleri uyarınca; izin başvurusu için faaliyet sahibine tebliği tarihinden itibaren en az on gün süre verilir. Süresi içinde başvurusunu yapmayanların faaliyetleri durdurulur ve izin bedelinin 5 katı tutarında idari para cezası uygulanır. Pafta sınır alanının tespit edilememesi halinde idari para cezası için 1000 (bin) adet 1/1000'lik pafta üzerinden hesaplama yapılır.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) İlgili kamu kurum ve kuruluşları, gerçek kişi ve özel hukuk tüzel kişilerinin kamu kurumları ve kamu tüzel kişileri için yürüttükleri faaliyetler kapsamında üretecekleri verilere ilişkin yapılacak izin başvuru sürecinin tamamlanması için gerekli önlemleri alır.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Çevre ve Şehircilik” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13- Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.