30 Mart 2023 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 32148

TEBLİĞ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

GENEL AYDINLATMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

 

MADDE 1- 2/8/2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Aydınlatma Tebliğinin 20 nci maddesinin başlığı “Anlaşmazlıkların giderilmesi ve diğer hususlar” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilen yerlerde, bu Tebliğ kapsamındaki uygulamaların ne şekilde yürütüleceğine ilişkin esaslar Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.