30 Mart 2023 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 32148

YÖNETMELİK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

GENEL AYDINLATMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 27/7/2013 tarihli ve 28720 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin başlığı “Uyuşmazlıklar ve diğer hususlar” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilen yerlerde, bu Yönetmelik kapsamındaki uygulamaların ne şekilde yürütüleceğine ilişkin esaslar Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.