25 Mart 2023 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32143

YÖNETMELİK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME

VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 27/7/2017 tarihli ve 30136 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde,  aynı bendin (3) numaralı  alt bendinde yer alan “Gemiadamları Yönetmeliğinin 8 inci maddesi ile” ibaresi “Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliğinde” şeklinde, aynı bendin (4) numaralı  alt bendinde yer alan “(C)” ibaresi “(D)” şeklinde değiştirilmiştir.

“2) Uzakyol vardiya zabiti, uzakyol vardiya mühendisi/makinisti veya üstü ehliyetlerden birisine sahip olup denizcilik alanında bir yıl çalışmış olmak veya gemi inşa mühendisi olarak mesleğinde en az bir yıl çalıştığını görev yaptığı iş, alan ve görev sürelerini gösterir ıslak imzalı evrak ile belgelemek veya son başvuru tarihi itibarıyla Bakanlıkta en az üç yıl hizmeti bulunmak ve Bakanlıkça gemilerin denetim ve belgelendirmesine yönelik düzenlenen eğitim programlarına katılıp başarılı olmak,”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.