25 Mart 2023 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32143

YÖNETMELİK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

ÇEVRE,  ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI PERSONELİ

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR

YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 21/1/2012 tarihli ve 28180 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ya da Milli Eğitim Bakanlığınca izin verilen özel bilgisayar kurslarından veyahut üniversitelerce düzenlenen en az altmış saatlik bilgisayar kurslarından bilgisayar işletmenliği belgesi almış olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek,”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.