20 Mart 2023 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32138

YÖNETMELİK

Atılım Üniversitesinden:

ATILIM ÜNİVERSİTESİ METAL ŞEKİLLENDİRME MÜKEMMELİYET

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atılım Üniversitesi Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Atılım Üniversitesi Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Atılım Üniversitesi Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Müdür yardımcıları: Merkezin müdür yardımcılarını,

d) Mütevelli Heyeti: Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

e) Proje ekipleri: Merkezin proje ekiplerini,

f) Proje yürütücüsü: Merkezin proje ekiplerinin proje yürütücülerini,

g) Rektör: Atılım Üniversitesi Rektörünü,

ğ) Senato: Atılım Üniversitesi Senatosunu,

h) Üniversite: Atılım Üniversitesini,

ı) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Türk metal şekillendirme sanayisinde Türkiye'nin kalkınma hedefleri de göz önünde bulundurularak, ileri ve yenilikçi teknoloji alanlarında öncelikle Türk sanayisinin ihracata yönelik rekabet gücünün arttırılması amacıyla araştırma yapmak, ortaya çıkan ya da çıkabilecek sorunların çözümüne katkı sağlamak, bu sorunların çözümü için yöntemler önermek ve bu çözüm yöntemlerinin uygulanmasını sağlamaya çalışmak.

b) Kalkınma planları ve programlarında belirtilen araştırma ihtiyaçlarını gözetmek ve bilimsel araştırma ortamını yaratmak, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında bu konuda çalışmalar yapan araştırıcı ve teknik personelin eğitimi için kamu kurum ve kuruluşlar ile özel kuruluşlarla iş birliği yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Metal şekillendirme sektöründe hizmet vermekte olan kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarının araştırma ihtiyaçları olan konularda, öncelikleri ülke gereklerine uygun biçimde belirleyerek, yeni malzeme, ürün, işlem, yöntem, teknolojik sistemler ve üretim sistemleri üzerinde araştırmalar yapmak; sanayide kullanılmakta olan ürün, işlem, yöntem ve sistemleri geliştirmek üzere çalışmalar yapmak ve yapılmakta olan çalışmaları desteklemek.

b) Merkezin amaçları doğrultusunda yapılacak olan araştırma sonuçlarının uygulanmasına yardımcı olmak, araştırma sonuçlarını sanayicilere duyurmak, yeni bir malzeme, ürün, işlem veya yöntemin üretim safhasına geçmesi için zorunlu olan teçhizat, sistem ve özellikleri belirlemek ve bu amaçla pilot tesisler kurmak.

c) Metal şekillendirme sektöründe kullanılmakta olan üretim ve yönetim yöntemleri ile işletmede karşılaşılan teknolojik güçlükler konularında ilgili mevzuat hükümleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarına danışmanlık yapmak; işlem, malzeme ve ürünlerdeki kusurların sebeplerinin giderilmesine, malzeme ve ürünlerin özelliklerinin belirlenmesi ve kontrolüne, programlama ve bilgi işlem çalışmalarına yardımcı olmak ve sistem analizi yapmak.

ç) Diğer araştırma ve eğitim kurumları ile metal şekillendirme sektöründe çalışmakta olan sanayi kuruluşlarındaki araç, gereç ve alt yapıyı kurmak ve işletmek; araştırmacılar için gerekli görülen özel alet ve teçhizatı Merkez içinde geliştirmek ve üretmek, özel ve hassas alet ve teçhizatın bakım, onarım, ayar, analiz, test ve benzeri hizmetleri yerine getirmek.

d) Gerektiğinde bir üretim tekniğini ve bu teknikteki sorunları incelemek üzere sınırlı sayıda prototip üretim yapmak.

e) Merkezin amaçları doğrultusunda seminer, sempozyum, kongre, konferans, çalıştay gibi bilimsel toplantılar düzenlemek ve düzenlenecek olan toplantılara katılmak ve yayınlar yapmak.

f) Merkezin amaçları doğrultusunda, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarınca desteklenen orta vadeli araştırma-geliştirme projeler ile uzun vadeli, özel amaçlı uygulamalı stratejik araştırmalar yapmak.

g) Araştırma-geliştirme sonuçlarını uygulamaya aktarmak amacıyla işletmeler kurmak ve/veya kurulmuş olan işletmelere ortak olmak.

ğ) Merkezde, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarında görev yapan araştırıcı ve teknik personelin eğitimine yardımcı olmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8- (1) Müdür; Merkezin faaliyetlerini gerçekleştirme konusunda eğitimi veya çalışmaları olan Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından iki yıl için görevlendirilir. Aynı usulle Yönetim Kurulu üyeleri arasından da Müdür görevlendirilebilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün, herhangi bir nedenle görevinin sona ermesi halinde aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir.

(2) Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından en fazla iki müdür yardımcısı görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de sona erer. Müdür, görevi başında olmadığı zaman müdür yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekâletin altı aydan uzun sürmesi durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin faaliyetlerini amaçlarına uygun olarak yürütmek.

b) Yönetim Kurulu toplantılarına katılmak.

c) Araştırma birimi üyelerinin ve diğer personelin görevlendirilmesi ile ilgili işlemleri yerine getirmek.

ç) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaçları, faaliyetleri ve bunlara dayalı olarak yapılacak eğitim ve araştırma çalışmalarını hazırlamak.

d) Her yılın sonunda Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Merkez bünyesindeki çalışma gruplarının etkinliklerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek.

f) Yönetim Kurulunca alınan kararları uygulamak.

g) Danışma Kurulunun gündemini belirlemek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; Merkezin faaliyetlerini gerçekleştirme konusunda eğitimi veya çalışmaları olan Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından iki yıl süreyle görevlendirilen beş üyeden oluşur. Görev süresi sona eren üye, yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde boşalan üyenin yerine süresi ile sınırlı olmak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu; yılda en az iki kez, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu yönünde karar alınır. Müdürün Yönetim Kurulu üyeleri arasından görevlendirilmesi durumu hariç olmak üzere Müdürün Yönetim Kurulu toplantılarında oy hakkı bulunmaz. Mazeretsiz olarak arka arkaya üç toplantıya katılmayan üyenin üyeliği sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri konusunda genel stratejileri belirlemek, Merkezin amaçları ve faaliyet alanları ile ilgili kararları almak ve uygulamak.

b) Merkezin plan, bütçe ve programlarını belirlemek.

c) Her yılın sonunda Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporunu değerlendirmek ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak.

ç) Kendi üyeleri arasından Yönetim Kurulu başkanını seçmek.

d) Gerektiğinde Yönetim Kurulu üyeleri arasında görev dağılımı yapmak.

e) Rektörün onayına sunmak üzere Danışma Kurulu üyelerini belirlemek.

f) Proje ekiplerinin oluşturulması, görevlendirilmeleri, her bir araştırmacının aynı zamanda kaç projede görev alabilecekleri, proje bütçelerinin hazırlanması, kabulü gibi usul ve esasları belirlemek.

Danışma Kurulu

MADDE 12- (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışma alanlarında faaliyet gösteren ve bu konuda teorik ve pratik bilgi birikimine sahip en fazla sekiz üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulunun teklifi ve Rektörün onayı ile iki yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde boşalan üyenin süresi ile sınırlı olmak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Danışma Kurulu yılda en az bir kez toplanır ve tavsiye niteliğinde kararlar alır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13- (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdüre ve Yönetim Kuruluna Merkez faaliyetlerinin yürütülmesine ve geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunmak.

b) Teknolojik gelişmeler ile ilgili bilgilendirmeler yapmak, kendisine danışılan konularda tavsiye niteliğinde görüş sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Proje ekipleri ve proje yürütücüsü

MADDE 14- (1) Merkez tarafından yürütülen araştırma, geliştirme ve prototip üretim projelerini yürütmek üzere belirlenen ihtiyaca göre Müdür tarafından Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra yeterli sayıda proje ekibi oluşturulur. Proje ekiplerindeki kişilerden biri Müdür tarafından proje yürütücüsü olarak görevlendirilir.

(2) Proje ekiplerinin oluşturulması, görevlendirilmeleri, her bir araştırmacının aynı zamanda kaç projede görev alabilecekleri, proje bütçelerinin hazırlanması, kabulü gibi usul ve esaslar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 17- (1) 17/5/2017 tarihli ve 30069 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Atılım Üniversitesi Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür.