18 Mart 2023 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32136

YÖNETMELİK

Beykent Üniversitesinden:

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 3/2/2017 tarihli ve 29968 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “gözetimsiz” ibaresi “dönem içi” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkrada yer alan “, gözetim altında yapılan sınavdan en az 70 puan almış olmak ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“Uzaktan öğretim programlarındaki uygulama içermeyen teorik derslere kayıtlı öğrencilerin ders devam zorunluluğu bulunmaz. Uygulamalı derslerin devam koşulları ve devam uygulama yöntemi ders koordinatörü tarafından belirlenir ve dönemin ilk haftasında internet ortamında ilan edilir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Danışmanın talebiyle tez savunma sınavının kayıt altına alınabilmesi amacıyla dijital imkânlar kullanılabilir, tez savunma sınavı kayıt altına alınmak şartı ile çevrimiçi platformlardan yararlanılarak gerçekleştirilebilir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarına sırasıyla aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Danışmanın talebiyle tez önerisi savunma sınavının kayıt altına alınabilmesi amacıyla dijital imkânlar kullanılabilir, tez önerisi savunma sınavı kayıt altına alınmak şartı ile çevrimiçi platformlardan yararlanılarak gerçekleştirilebilir.”

“Danışmanın talebiyle tez izleme komitesi toplantılarının kayıt altına alınabilmesi amacıyla dijital imkânlar kullanılabilir, tez izleme komitesi toplantıları kayıt altına alınmak şartı ile çevrimiçi platformlardan yararlanılarak gerçekleştirilebilir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Danışmanın talebiyle tez savunma sınavının kayıt altına alınabilmesi amacıyla dijital imkânlar kullanılabilir, tez savunma sınavı kayıt altına alınmak şartı ile çevrimiçi platformlardan yararlanılarak gerçekleştirilebilir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Danışmanın talebiyle tez/sanatta yeterlik çalışması savunma sınavının kayıt altına alınabilmesi amacıyla dijital imkânlar kullanılabilir, tez/sanatta yeterlik çalışması savunma sınavı kayıt altına alınmak şartı ile çevrimiçi platformlardan yararlanılarak gerçekleştirilebilir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 45/C maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarına sırasıyla aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Danışmanın talebiyle tez/sanatta yeterlik çalışması önerisi savunma sınavının kayıt altına alınabilmesi amacıyla dijital imkânlar kullanılabilir, tez/sanatta yeterlik çalışması önerisi savunma sınavı kayıt altına alınmak şartı ile çevrimiçi platformlardan yararlanılarak gerçekleştirilebilir.”

“Danışmanın talebiyle tez izleme komitesi toplantılarının kayıt altına alınabilmesi amacıyla dijital imkânlar kullanılabilir, tez izleme komitesi toplantıları kayıt altına alınmak şartı ile çevrimiçi platformlardan yararlanılarak gerçekleştirilebilir.”

MADDE 7- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Yönetmelik hükümlerini Beykent Üniversitesi Rektörü yürütür.