15 Mart 2023 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 32133

YÖNETMELİK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

KALKINMA AJANSLARI PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 8/11/2008 tarihli ve 27048 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Destek süreçlerinde olağanüstü hal sebebiyle yapılacak düzenlemeler

GEÇİCİ MADDE 5- (1) Olağanüstü hal ile genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilen illerde bulunan kalkınma ajansları tarafından bu Yönetmelik çerçevesinde yürütülen destek süreçlerinde; ilan ve başvuru dönemleri ile değerlendirme süreçlerine ilişkin düzenlemelerin yapılması, sözleşme değişikliklerinin gerçekleştirilmesi, destek oranlarının artırılması, eş finansman yükümlülüklerinin değiştirilmesi, desteğin durdurulması ve iptali ile sözleşmenin feshi hususlarında olağanüstü halin gerektirdiği koşullarda uygulamaya ilişkin değişiklik yapma yetkisi bir yıl süre ile Bakanlık tarafından kullanılabilir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik 6/2/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.