14 Mart 2023 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 32132

TEBLİĞ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

LABORATUVAR İZİN BELGESİ ALMAK İÇİN YAPILAN MÜRACAATLARIN

DEĞERLENDİRİLMESİ VE SIRALAMAYA ALINMASINA DAİR TEBLİĞDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 22/1/2021 tarihli ve 31372 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Laboratuvar İzin Belgesi Almak İçin Yapılan Müracaatların Değerlendirilmesi ve Sıralamaya Alınmasına Dair Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Kuruluşun faaliyette bulunacağı ilde Bakanlığımızdan izin belgeli laboratuvar hizmeti veren kuruluş sayısının, o il için belirlenen laboratuvar hizmeti yapabilecek kuruluş sayısından fazla olduğu hallerde, Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin altıncı fıkrasının (a), (b) ve (d) bentlerinde sayılan şartların sağlanması ve kurucunun izin belgeli bir yapı denetim kuruluşunda kuruluş ortağı ve/veya denetim elemanı veya izin belgeli bir laboratuvar kuruluşunda görevli teknik personel olarak yer almaması, hizmet vereceği laboratuvar kapsam türünü belirtmesi ve Ulusal Yapı Denetim Sistemi (UYDS) üzerinden ön kayıt işleminin yapılarak hizmet sözleşmesinin imzalanması ön koşulları ile başvuru yapmış kuruluş o il sıralamasının sonuna yerleştirilir.

b) Kuruluşun faaliyette bulunacağı ilde Bakanlığımızdan izin belgeli laboratuvar hizmeti veren kuruluş sayısının, o il için belirlenen laboratuvar hizmeti yapabilecek kuruluş sayısından az olduğu hallerde, Yönetmeliğin 5 inci, 6 ncı ve 14 üncü maddelerinde belirtilen şartların tamamının sağlanmış olması ve kurucunun izin belgeli bir yapı denetim kuruluşunda kuruluş ortağı ve/veya denetim elemanı veya izin belgeli bir laboratuvar kuruluşunda görevli teknik personel olarak yer almaması halinde kuruluşa izin belgesi verilir.”

“Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin altıncı fıkrasının (a), (b) ve (d) bentlerinde sayılan şartları sağlamayan başvurular ile kurucunun izin belgeli bir yapı denetim kuruluşunda kuruluş ortağı ve/veya denetim elemanı veya izin belgeli bir laboratuvar kuruluşunda görevli teknik personel olarak yer aldığı tespit edilenler hiçbir koşulda sıralamaya alınmazlar.”

MADDE 2- Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Bu amaçla, kuruluşun 6/12/2018 tarihli ve 30617 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliğinde tarif edilen, tebligata elverişli bir elektronik tebligat adresi temin ederek Komisyona yazılı olarak bildirmesi zorunludur. Elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde tebligat Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde belirtilen adresine yapılır.”

MADDE 3- Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“e) Sıralamada iken kurucunun izin belgeli bir yapı denetim kuruluşunda kuruluş ortağı ve/veya denetim elemanı veya izin belgeli bir laboratuvar kuruluşunda görevli teknik personel olduğu tespit edilen,”

MADDE 4- Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 

“Mevcut sıralamadaki kuruluşların kapsam türü

GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu fıkranın yayımı tarihinden önce sıralamaya girmek üzere başvuru yapanlardan sıralamaya girmeye engeli bulunmayan, sıralamaya girmiş ve halen sıralamada olan kuruluşlar, kendilerine yapılan tebligattan sonra kırk beş gün içinde hizmet vermek istedikleri kapsam türünü yazılı olarak bildirmek zorundadır.

Mevcut sıralamadaki kuruluşların durumu

GEÇİCİ MADDE 4- (1) Bu fıkranın yayımı tarihinden önce sıralamaya girmek üzere başvuru yapanlardan sıralamaya girmeye engeli bulunmayan, sıralamaya girmiş ve halen sıralamada olan kuruluşlardan bu fıkranın yayımı tarihi itibarıyla 7 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında kalan kuruluşlara, bir kereye mahsus durumunu düzeltmesi için 6 ncı maddenin birinci fıkrası hükümleri kapsamında tebligat yapılır ve otuz gün süre verilir. Bu süre içerisinde uygun hale getirilen kuruluşların sıralamadaki yeri korunur, getirilmeyenler ise sıralamadan çıkarılır.”

MADDE 5- Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinde yer alan “Çevre ve Şehircilik” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Tebliğ hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.