13 Mart 2023 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32131

YÖNETMELİK

MEF Üniversitesinden:

MEF ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 2/12/2019 tarihli ve 30966 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan MEF Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13- (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, tezini Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi Enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de başka yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(4) Tez çalışmasını danışmanın onayı ile tamamlayan öğrenci, intihal raporu olumlu sonuçlanmış tezinin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını Anabilim Dalı Başkanlığı aracılığıyla ilgili Enstitüye gönderir. Enstitü, tezi, intihal raporu ile birlikte ilgili jüri üyelerine gönderir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir. İlgili Enstitü, tutanağa göre tez sınav tarihi ve sonucunu içeren yönetim kurulu kararını öğrenci işlerine iletir.

(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, tez sınav tarihinden itibaren en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur; bu süre içerisinde akademik takvimde ilan edilen kayıt yenileme döneminde öğrenci kaydını yenilemek zorundadır. Bu süre içerisinde tez savunmasına makul mazereti olmaksızın girmeyen veya bu savunma sonunda başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin tezi reddedilir. İkinci kez tez savunma sınavına giren öğrencinin tezi hakkında jüri kabul veya ret kararı verir. Bu karar Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir. İlgili Enstitü, tutanağa göre tez sınav tarihi ve sonucunu içeren yönetim kurulu kararını öğrenci işlerine iletir.

(9) Tezi reddedilen öğrencinin tez sınav tarihinden itibaren beş gün içinde ilgili Enstitü Müdürlüğüne talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının mezuniyet koşullarını yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Öğrencinin talebi üzerine, tezsiz yüksek lisans programının eksik kalan gereklerini tamamlamak için öğrenciye bir dönem ek süre verilir. Tezsiz yüksek lisans programı olmayan durumlarda, tamamlanması gereken ders, laboratuvar, uygulama, proje, tez ve benzeri çalışmalar, 15 inci maddenin birinci fıkrasındaki şartları sağlayacak şekilde, ilgili Enstitü Kurulunun kararı ve Senato onayıyla belirlenir; değişiklikler yine aynı usulle yapılır.

(10) Tezsiz yüksek lisans programının eksik kalan yükümlülüklerini tamamlamak için öğrenciye bir dönem ek süre verilmesi halinde öğrencinin ödemesi gereken ücret aşağıdaki şekilde belirlenir:

a) Öğrencinin eğitim-öğretim göreceği akademik yıldaki program ücretinin, programın toplam AKTS’sine bölünmesiyle 1 AKTS’nin ücreti belirlenir.

b) Öğrencinin ilgili lisansüstü programının mezuniyet koşullarını sağlaması için gereken eksik AKTS miktarı üzerinden toplam ücret belirlenir.

(11) Birinci veya ikinci savunma sonunda tezi başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen veya tezsiz yüksek lisans diploması alamayan öğrencinin Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla Üniversite ile ilişiği kesilir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik başvurusu ilgili Enstitüye yapılır. Başvurular Enstitü Yönetim Kurulu tarafından en geç akademik takvimde ilan edilen ders ekleme-bırakma dönemi içinde karara bağlanır. Özel öğrencilik başvurusu kabul edilen öğrenci, Üniversite tarafından belirlenen öğrenim ücretini ödeyerek en geç ders ekleme-bırakma dönemi içinde kabul edildiği program için Üniversiteye kaydını tamamlar ve yine aynı süre içinde ders kaydını gerçekleştirir. Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Geçiş başvurusu kabul edilen öğrencinin, önceki programında başarıyla tamamladığı derslerden hangilerinin yeni programına sayılacağı, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararında belirtilir. Geçiş yapan öğrencinin bu şekilde sayılan dersleri, kredi ve notlarıyla birlikte yeni programına aynı şekilde aktarılır.

(4) Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçiş yapan öğrenci, geçiş yaptığı akademik yıl ve/veya döneme ait tezli yüksek lisans ücreti esas alınarak ödeme yapar.”

“(5) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arası geçişlerde, azami öğrenim sürelerinin hesaplanmasında öğrencinin Enstitüye kayıt olduğu ilk akademik dönem esas alınarak hesaplama yapılır.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Kayıt dondurmak isteyen öğrenciler akademik takvimde belirtilen derslerin son gününe kadar gerekçeli bir dilekçe ile kayıtlı oldukları Enstitü Müdürlüğüne başvururlar. İlgili Enstitü Müdürlüğü gerek gördüğü hallerde öğrenciden gerekçesini destekleyen belge talep edebilir. Başvurular, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından incelenir ve karara bağlanır. Öğrenci tezsiz yüksek lisans programlarında en fazla bir yarıyıl, tezli yüksek lisans programlarında en fazla iki yarıyıl kayıt dondurabilir. Zorunlu hallerde, Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla bu süreler aşılabilir. Azami öğrenim süresini dolduran öğrencilerin kaydı dondurulmaz. Kayıt dondurma isteği kabul edilen öğrenciler için kayıt dondurulan süre, azami öğretim süresinden sayılmaz.”

MADDE 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini MEF Üniversitesi Rektörü yürütür.