13 Mart 2023 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32131

YÖNETMELİK

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden:

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 4/6/2020 tarihli ve 31145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 2- (1) 2547 sayılı Kanunun geçici 83 üncü maddesi kapsamında Enstitüye başvuran ve öğrencilik hakkı kazananlar, Enstitüde bulunan diğer kayıtlarında yer alan herhangi bir mezuniyet derecesinde kullanılmamış başarılı derslerini de talep etmeleri halinde ABD/ASD Akademik Kurulunun kararı ve EYK’nin onayı ile saydırabilirler.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü yürütür.