11 Mart 2023 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32129

YÖNETMELİK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

YENİ BİNEK OTOMOBİLLERİN YAKIT EKONOMİSİ VE CO2 EMİSYONU

KONUSUNDA TÜKETİCİLERİN BİLGİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 28/12/2003 tarihli ve 25330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeni Binek Otomobillerin Yakıt Ekonomisi ve CO2 Emisyonu Konusunda Tüketicilerin Bilgilendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 3- Bu Yönetmelik, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 29 uncu maddesi, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 388 inci ve 508 inci maddeleri hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (e), (f), (o), (p), (s), (ş) ve (z) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (b) ve (h) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,”

“e) MARTOY: 19/4/2020 tarihli ve 31104 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları ile Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Ünitelerinin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/2018/858)’i,

f) (AT) 715/2007: 21/4/2009 tarihli ve 27207 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hafif Yolcu ve Ticari Araçlardan Çıkan Emisyonlar (Euro 5 ve Euro 6) Bakımından Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmeliği,”

“o) Binek otomobil: Bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından MARTOY’un 4 üncü maddesinde belirtilen ve (AT) 715/2007 sayılı Yönetmelik kapsamında olan M1 sınıfı motorlu araçları,”

“p) Uygunluk belgesi: MARTOY’un altıncı bölümünde belirtilen şartlara göre düzenlenerek imal edilen aracın, onaylanmış araç tipine uygun olarak imal edildiğini gösteren belgeyi,”

“s) Resmi yakıt tüketimi: Onay Kuruluşu tarafından (AT) 715/2007 sayılı Yönetmelik hükümlerinde belirtilen ve MARTOY’un üçüncü ve altıncı bölümlerinde yer alan araç tip onayı belgesi veya uygunluk belgesine iliştirilen tip onaylı yakıt tüketimini; değişik varyant ve/veya versiyonların tek bir model altında gruplandırıldığı durumlarda o model için verilen yakıt tüketim değerinin, o gruptaki en yüksek resmi yakıt tüketimi olan varyant ve/veya versiyona dayandırılmasını,

ş) Resmi spesifik CO2  emisyonu: Saptanan binek otomobili için (AT) 715/2007 sayılı Yönetmelik hükümlerinde belirtilen ve MARTOY’un üçüncü ve altıncı bölümlerinde yer alan araç tip onayı belgesi veya uygunluk belgesine iliştirilen değeri; değişik varyant ve/veya versiyonların tek bir model altında gruplandırıldığı durumlarda o model için verilen CO2  değerinin, o gruptaki en yüksek resmi CO2  emisyonu olan varyant ve/veya versiyona dayandırılmasını,”

“z) Tip, varyant ve versiyon: MARTOY Ek-I Bölüm B’de tanımlandığı üzere imalatçı tarafından açıklanan ve belirlenen aracın ayırt edilmesinin sadece tip, varyant ve versiyonunun alfanumerik karakterlerle tanımlanmasını,”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 12- Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında 6502 sayılı Kanun ve/veya 7223 sayılı Kanunun idari para cezası ile ilgili hükümleri uygulanır.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Avrupa Birliği mevzuatına uyum

Madde 14- Bu Yönetmelik, Yeni Binek Otomobillerin Yakıt Ekonomisi ve CO2 Emisyonu Konusunda Tüketicilerin Bilgilendirilmesine İlişkin 13/12/1999 tarihli ve 1999/94/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş Hükmü

Geçici Madde 1- Bu maddeyi ihdas eden Yönetmelik ile uygulamaya alınan hükümler, bu maddenin yayımı ile 1/6/2023 tarihleri arasında ihtiyari, 1/6/2023 tarihi itibarıyla zorunlu olarak uygulanır. 31/5/2023 tarihine kadar imal edilen araçların, imal tarihinde yürürlükte bulunan Yakıt Ekonomisi ve CO2 Emisyonu Etiketine uygun olarak piyasaya arzı ve piyasada bulundurulması, 1/6/2023 tarihi itibarıyla kısıtlanmaz ve engellenmez.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-I ve EK-V ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Bu Yönetmelik 1/6/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9- Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız