10 Mart 2023 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 32128

YÖNETMELİK

Sermaye Piyasası Kurulundan:

EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KURULUŞ VE FAALİYETLERİNE

İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 13/3/2013 tarihli ve 28586 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin beşinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Başvurunun olumlu görülmesi halinde fon içtüzüğünde yer alan pay sayısı Kurul kaydına alınır ve izahname Kurulca onaylanır. Tanıtım formunun ve Kurulca onaylı izahnamenin, izin yazısının şirket tarafından tebellüğ edildiği tarihi izleyen on iş günü içerisinde KAP’ta ilan edilmesi zorunludur, ayrıca ticaret siciline tescil ve TTSG’de ilan edilmez. Ancak, izahnamenin nerede yayımlandığı hususu ticaret siciline tescil ettirilir ve TTSG’de ilan olunur. TTSG ilanı, takip eden altı iş günü içerisinde Kurula gönderilir. Tanıtım formu, izahnamenin nerede yayımlandığı hususuna ilişkin ticaret siciline tescil tarihi belirtilerek KAP’ta güncellenir.”

“(8) Değişiklikler ve yeni hususlar, Kurulun onayı alınmadan izahnamede değişiklik yapılarak katılımcılara açıklanamaz ve uygulamaya konulamaz. Kuruldan onay alındıktan sonra izahname tadil metni yeni hususların yürürlüğe giriş tarihinde KAP’ta ilan edilir. İzahname tadil metninin nerede yayımlandığı hususu ticaret siciline tescil ettirilir ve TTSG’de ilan olunur. TTSG ilanı, takip eden altı iş günü içerisinde Kurula gönderilir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Başvurunun Kurulca uygun görülmesi sonucunda, içtüzük ve izahname tadil metinleri Kurulca onaylanır ve artırılan pay sayısı Kurulca kayda alınır. Kayda almayı takiben, içtüzük tadil metni izin yazısının şirket tarafından tebellüğ edildiği tarihi izleyen altı iş günü içinde şirketin merkezinin bulunduğu yerin ticaret siciline tescil ve TTSG ile KAP’ta ilan edilir. İzahname tadil metninin ise nerede yayımlandığı hususu ticaret siciline tescil ettirilir ve TTSG’de ilan olunur. TTSG ilanı, takip eden altı iş günü içerisinde Kurula gönderilir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Kurul, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun uygun görüşünü alarak fon türü bazında fon portföyüne alınacak varlık ve işlemlere ilişkin olarak bu Yönetmelikte yer alan oranlardan farklı asgari ve/veya azami oranlar belirleyebilir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) İzahnamenin ve tanıtım formunun katılımcıların anlayabileceği açıklıkta ve okunaklı bir şekilde yazılması zorunludur.”

MADDE 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.