10 Mart 2023 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 32128

YÖNETMELİK

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE

HİZMET SATIŞI İLE ARAÇ GEREÇ KİRA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 4/3/2016 tarihli ve 29643 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Satışı ile Araç Gereç Kira Yönetmeliğinin 1 inci maddesinde yer alan “ürettiği” ibaresinden sonra gelmek üzere “yan ürün,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinde yer alan “üretilen” ibaresinden sonra gelmek üzere “yan ürün,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Araç: Nakliye, yükleme, boşaltma, madencilik, inşaat ve montaj işlerinde kullanılan lastik tekerlekli, paletli her türlü makine topluluğunu,

b) Birim: Doğrudan üst birimlere bağlı müdürlük, müdür yardımcılıkları ve başmühendislikleri,

c) Gereç: Bir işin yapılması ya da hizmetin tamamlanabilmesi için kullanılan her türlü cihaz, tezgâh, makine ve benzeri teçhizatı,

ç) Hizmet: EÜAŞ birimlerinin, diğer birimler, kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişiler için yaptığı montaj, demontaj, eğitim, araştırma, müşavirlik, mühendislik, imalat, işletme, test, bakım ve onarım işlerini,

d) İmalat birimi: Genel anlamı ile imalat ve hizmet görevini yürüten daire başkanlığı, laboratuvar ve müdürlükleri,

e) Kiralama: EÜAŞ’a ait araç ve gereçlerin süreli olarak bedeli mukabili talep sahibinin hizmetine sunulmasını,

f) Mal: EÜAŞ’ın amaç ve faaliyet konuları ile ilgili olarak üretim tesislerinin yapımı ve işletilmesinde gerekli sistem ve makine teçhizat konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları neticesinde imal edilen ve ticari değeri olan her türlü malzemeyi,

g) Yan ürün: Elektrik enerjisi hariç olmak üzere, elektrik üretim santrallerinin üretim süreci sırasında ve sonunda ortaya çıkan ısı, buhar, kül, alçı taşı ve benzeri ürün ya da ürünleri, ruhsat hukuku EÜAŞ uhdesinde olan maden sahalarında ana ürün dışındaki ekonomik ve ticari değeri olan her türlü madde ile EÜAŞ’ın mülkiyetinde bulunan taşınmazlarda yetişen tarım ve orman ürünleri ile ekonomik ve ticari değeri olan maddeleri,

ğ) Satış: Elektrik enerjisi hariç olmak üzere, EÜAŞ’ın ürettiği veya geliştirdiği her türlü yan ürün, mal ve hizmetin bedeli mukabili talep sahibinin kullanımına sunulmasını veya verilmesini,

h) EÜAŞ: Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünü,

ı) Talep sahibi: EÜAŞ’tan bu Yönetmelik kapsamındaki işlerle ilgili istekte bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişileri,

i) Üst birim: Daire başkanlıkları ile Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ve müstakil müdürlükleri,

j) Yönetim Kurulu: EÜAŞ Yönetim Kurulunu,

ifade eder.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, altıncı fıkrasında yer alan “Şirket” ibaresi “EÜAŞ” şeklinde değiştirilmiştir.

“(1) EÜAŞ tarafından üretilen hizmetlerin ve bu Yönetmelikte tanımlanan her türlü yan ürün ve malın satışı ile EÜAŞ’ın sahip olduğu araç ve gereçlerin kiralanması, EÜAŞ dışından talep geldiği durumlarda EÜAŞ faaliyetlerini aksatmamak koşulu ile yapılabilir.”

“(3) Mal, yan ürün ve hizmet talepleri talep sahibi ile ilgili birim arasında bu Yönetmelikte esasları belirlenen sözleşmenin imzalanmasından sonra karşılanır.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Şirket” ibaresi “EÜAŞ” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Sorumluluğu talep sahibine ait olmayan yasal grevler,”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “fiyat;” ibaresinden sonra gelmek üzere “mühendislik, işçilik, araştırma geliştirme,” ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın (b) bendinin (1) numaralı alt bendi ve (c) bendinde yer alan “Şirkete” ibareleri “EÜAŞ’a” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın (c) bendinde yer alan “Maliye” ibaresi “Hazine ve Maliye” şeklinde değiştirilmiş, dördüncü fıkrasının (d) bendinde yer alan “Yıl içindeki uygulamalarda” ibaresi “Gerekli durumlarda” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın (e) bendinde yer alan “Şirketin” ibaresi “EÜAŞ’ın” şeklinde, aynı bentte yer alan “(genel giderler artı-kar)” ibaresi “kâr” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Bu Yönetmelik konusu satışı yapılacak mal, yan ürün ve hizmetlerin temel fiyatları, ilgili birimlerce her yılsonunda ve/veya gerektiğinde yıl içerisinde bu Yönetmelikteki usullerle belirlenir.

(2) Mal ve yan ürün satış bedelinin hesaplanması aşağıda belirtilen usullerle yapılır:

a) Bu Yönetmelik kapsamında satışı yapılacak olan her türlü yan ürünün satış fiyatı, ilgili birimler tarafından, bunların güncel piyasa fiyatları ve yerel koşullar göz önünde bulundurulmak suretiyle belirlenir.

b) Bu Yönetmelik kapsamında satışı yapılacak her türlü malın satış fiyatı, mühendislik, araştırma, geliştirme, imalat ve benzeri maliyet kalemleri ile var ise bunların güncel piyasa fiyatları da göz önünde bulundurulmak suretiyle ilgili birimler tarafından belirlenir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8- (1) Gelen talepler karşılanabilecek ise ilgili birim tarafından satışı yapılacak malın veya yan ürünün fiyatını, ödeme ve teslim şartlarını belirleyen bir sözleşme taslağı düzenlenerek talep sahibine gönderilir.

(2) EÜAŞ tarafından hazırlanan teklif talep sahibi tarafından kabul edildiği takdirde, taraflar arasında sözleşme imzalanır. Bu sözleşmenin her türlü masrafı talep sahibine aittir.

(3) Talep sahibi, mal veya yan ürünün satış bedelinin tamamını talep tarihinde yatırabilir veya talep sahibinden, talep edilen mal veya yan ürünün talep tarihindeki satış fiyatının %30’undan aşağı olmayacak bedeli avans olarak, kalanı ise teslim tarihinde tahsil edildikten sonra mal veya yan ürün teslimatı yapılır. Talep sahibi, kamu kurum ve kuruluşları ile bunların bağlı ortaklıkları ve müessese müdürlükleri ise avans istenmez ve satış bedeli mal veya yan ürün teslimatından sonra da tahsil edilebilir.

(4) Hazır mal veya yan ürün satışında, sözleşme imzalanmasına gerek olmadan bedelin tamamı alınarak satış işlemi yapılabilir. Mal veya yan ürün satış bedeli; verilen mal veya yan ürünün teslimat tarihindeki bedelidir.

(5) Mal veya yan ürünün bedelinin tahsilinde; imalatın tamamlanmasını takiben teslim tarihindeki fiyatı esas alınarak fatura düzenlenir. Kısmi teslimat olduğunda işlemler sadece teslim edilen bölümü kapsar.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Şirket” ibaresi “EÜAŞ” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “Şirketçe” ibaresi “EÜAŞ tarafından” şeklinde, dördüncü fıkrasında yer alan “Şirketin” ibaresi “EÜAŞ’ın” şeklinde, beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Personelsiz olarak kiraya verilen transformatör veya benzer teçhizatın bedelinin 1,25 katı nakit veya her an nakde çevrilebilecek süresiz teminat mektubu, kiracı tarafından yatırılır.

(6) EÜAŞ kiraya verdiği araç ve gereçleri her zaman kontrol etme yetkisine sahiptir. Kiraya verilen araç ve gereçler sözleşme esaslarına göre çalıştırılmıyor ise kiracı ikaz olunur. İkazlar yerine getirilmediği takdirde kira sözleşmesi feshedilerek araç ve gereçler, EÜAŞ tarafından geri alınır. Yatırılmış olan kira bedeli geri ödenmez, gelir kaydedilir. Kiraya verilen araç ve gerecin geri alınması esnasında ortaya çıkan her türlü masraftan kiracı sorumludur. Kiracı tarafından karşılanmayan masraflar teminat mektubundan karşılanır.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Şirketçe” ibaresi “EÜAŞ tarafından” şeklinde, aynı fıkra ve ikinci fıkrasında yer alan “Şirket” ibareleri “EÜAŞ” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “araç-gereçler” ibaresi “araç-gereçlerin kullanıcıları, yardımcıları veya kontrol nezaretçileri gibi farklı görevdeki her EÜAŞ” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Şirkete” ibaresi “EÜAŞ’a” şeklinde, aynı fıkrada yer alan “Şirketçe” ibaresi “EÜAŞ tarafından” şeklinde, aynı fıkrada yer alan “Şirket” ibaresi “EÜAŞ” şeklinde ve ikinci fıkrasında yer alan “Şirkete” ibaresi “EÜAŞ’a” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) İhtiyaç duyulduğu takdirde kiraya verilen transformatör ve benzeri teçhizat iki ay önceden haber verilmek suretiyle EÜAŞ tarafından geri istenebilir. Bu takdirde kullanılmayan kira süreleri için alınmış olan bedel talep sahibinin tanzim edeceği fatura karşılığında iade edilir.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15- (1) Kiraya verilen araç ve gereçler kira sözleşmesinde yazılı yer ve saatte EÜAŞ tarafından teslim alınmasıyla sözleşme son bulur. EÜAŞ, acil ihtiyaç sebebiyle araç ve gereçleri sözleşme bitim süresinden önce geri alabilir. Bu takdirde kira sözleşmesi geri alınma yer ve saatinde son bulur. Kiracı, geri alma nedeniyle zarar talebinde bulunamaz.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “Şirket” ibaresi “EÜAŞ” şeklinde değiştirilmiştir.

“(1) EÜAŞ’ın iş yeri sınırları dışında hizmet satışını veya kiraya vermeyi gerçekleştirmesi halinde; talep sahibi her türlü riske karşı all risk sigortası, personel sigortası, nakliye sigortası ve benzeri sigortaları yaptırmakla yükümlüdür. Ancak zorunlu hallerde talep sahibinden bedelleri alınmak kaydı ile sigortaları EÜAŞ yaptırır.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17- (1) EÜAŞ, bu Yönetmelik ile ilgili mal, yan ürün ve hizmet satışı ile araç-gereç kiralanması tip sözleşmeleri hazırlayabilir.”

MADDE 15- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16- Bu Yönetmelik hükümlerini Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.