8 Mart 2023 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 32126

TEBLİĞ

Kamu İhale Kurumundan:

KAMU ÖZEL İŞ BİRLİĞİ PROJELERİ İLE LİSANSLI İŞLER KAPSAMINDA

GERÇEKLEŞTİRİLEN YAPIM İŞLERİNE İLİŞKİN İŞ DENEYİM

BELGELERİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 30/9/2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Özel İş Birliği Projeleri ile Lisanslı İşler Kapsamında Gerçekleştirilen Yapım İşlerine İlişkin İş Deneyim Belgeleri Hakkında Tebliğin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendinin bir numaralı alt bendinde yer alan “inşaat ve tesisat müdürü” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve yardımcıları” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.