4 Mart 2023 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32122

YÖNETMELİK

Haliç Üniversitesinden:

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 24/11/2019 tarihli ve 30958 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Haliç Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 41 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(10) Enstitü bünyesinde yer alan tezli yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin mezun olması için yüksek lisans öğrenimine başlama tarihinden itibaren yüksek lisans tezinden üretilmiş ulusal ve/veya uluslararası hakemli/indeksli dergide yayımlanmış, yayına kabul edilmiş veya DOI numarası alınmış bir makale ve/veya ulusal/uluslararası yayınevleri tarafından basılmış kitap bölümü ve/veya tam makale formatında ulusal veya uluslararası sözlü veya poster bildirisinin (kongre, konferans, sempozyum) yayımlanması ve/veya yayına kabul aldığının belgelenmesi şartı aranır. Tezsiz programda olup tezli programa geçen öğrenciler için de bu yayın şartı aranır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(11) Bir sanat dalında yüksek lisans yapan öğrencilerin, Enstitüye tezini teslim edebilmeleri için sanat eseri ve sanat eseri raporu hazırlamaları gerekir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 41 inci maddenin onuncu ve on birinci fıkraları hükümleri; 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılından önce kaydolan öğrenciler ile 2547 sayılı Kanunun geçici 83 üncü maddesinden yararlanarak kayıt yaptıran öğrencilere uygulanmaz.”

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Haliç Üniversitesi Rektörü yürütür.