4 Mart 2023 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32122

YÖNETMELİK

Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 18/4/2010 tarihli ve 27556 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 23- (1) Tıp Fakültesinde öğrenim gören öğrencilere aşağıdaki diplomalar verilir:

a) Temel tıp bilimleri ön lisans/lisans diploması: Tıp öğrenimini tamamlayamayanlardan veya tamamlayamayacakları anlaşılanlardan;

1) İlk iki yıllık eğitimini ve/veya 120 AKTS’yi tamamlayanlara sağlık bilimleri alanında ön lisans diploması,

2) En az dört yıllık eğitimini ve/veya 240 AKTS’yi tamamlayanlara sağlık bilimleri alanında lisans diploması,

ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak verilir.

b) Tıp doktorluğu diploması: Tıp doktorluğu için öngörülen altı dönemlik eğitim süresini başarı ile tamamlayanlara verilir.

(2) Öğrencilere; Yükseköğretim Kurulunun ve Senatonun belirlediği usul ve esaslar ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde AKTS ile kredi notu hesaplanarak hazırlanan diploma eki, aldığı başarı notlarının dönem tabanlı olarak gösterildiği transkript ve diploma belgesi verilir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.