28 Şubat 2023 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 32118

YÖNETMELİK

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünden:

BASIN İLÂN KURUMU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 12/12/1997 tarihli ve 23198 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basın İlân Kurumu Yönetmeliğinin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasına birinci cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Toplantılar elektronik ortamda da yapılabilir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yönetim Kurulu kararları, Başkan ve üyeler tarafından güvenli elektronik imza ile imzalandıktan sonra, Kurumun Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinde saklanır.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 90 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan “"Yönetim Kurulu Karar Defteri",” ibaresi yürürlükten kaldırılmış; aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “defterleri ile "Yönetim Kurulu Karar Defteri"nin” ibaresi “defterlerinin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Basın İlan Kurumu Genel Müdürü yürütür.