28 Şubat 2023 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 32118

YÖNETMELİK

Ticaret Bakanlığından:

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUŞLARININ GENEL KURUL

TOPLANTILARI VE BU TOPLANTILARDA BULUNDURULACAK

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ VEYA HÜKÜMET KOMİSERLERİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 20/9/2005 tarihli ve 25942 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulundurulacak Bakanlık Temsilcileri veya Hükümet Komiserleri Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “dörtte birinin” ibaresi “beşte ikisinin” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.