24 Şubat 2023 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 32114

TEBLİĞ

Kapadokya Alan Başkanlığından:

KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI SATIN ALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDAKİ PARASAL LİMİTLERİN

GÜNCELLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2023/1)

Amaç ve Kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 16/7/2020 tarihli ve 31187 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kapadokya Alan Başkanlığı Satın Alma ve İhale Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 47 nci maddesi uyarınca söz konusu Yönetmelikte yer alan parasal limitlerin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan 2022 yılının Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranları esas alınarak güncellenmesidir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ 16/7/2020 tarihli ve 31187 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kapadokya Alan Başkanlığı Satın Alma ve İhale Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 47 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Güncellenen hususlar

MADDE 3- (1) Kapadokya Alan Başkanlığı Satın Alma ve İhale Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı ve 19 uncu maddelerinde yer alan tutarlar Ek-1’de belirtildiği şekilde güncellenmiştir.

Yürürlük

MADDE 4- (1) Bu Tebliğ 27/1/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kapadokya Alan Başkanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız.