23 Şubat 2023 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 32113

YÖNETMELİK

Orman Genel Müdürlüğünden:

ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ

FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 13/6/2012 tarihli ve 28322 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“6/2/2023 tarihinde vuku bulan depremler dolayısıyla kredi taksitlerinin ertelenmesi

GEÇİCİ MADDE 3- 6/2/2023 tarihinde vuku bulan depremler dolayısıyla genel hayata etkili afete maruz kalan illerde bu Yönetmelik hükümleri kapsamında kredi kullandırılan orman köylüleri ve kooperatiflerinin, 6/2/2023 tarihi ile 31/7/2023 tarihi arasındaki dönemde tahsil edilmesi gereken kredi taksitleri, başvuru şartı aranmaksızın 31/12/2023 tarihine kadar ertelenir. Bu alacaklar için erteleme süresince herhangi bir faiz tahakkuk ettirilmez.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik 6/2/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Genel Müdürü yürütür.