22 Şubat 2023 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 32112

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN SATIŞINA VE SUNUMUNA

İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 7/1/2011 tarihli ve 27808 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) Birinci fıkrada hüküm altına alınan süre uzatım işlemi süresinin mücbir sebep hallerinde ertelenmesine ve/veya ek süre verilmesine Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilidir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.