22 Şubat 2023 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 32112

YÖNETMELİK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

GENEL AYDINLATMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 27/7/2013 tarihli ve 28720 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2018” ibaresi “30/6/2023” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin geçici 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2022” ibaresi “31/12/2023” şeklinde, “1/1/2023” ibaresi “1/1/2024” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Yönetmeliğin;

a) 2 nci maddesi 1/1/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.