21 Şubat 2023 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 32111

YÖNETMELİK

MEF Üniversitesinden:

MEF ÜNİVERSİTESİ LİSANS VE ÖNLİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 21/10/2014 tarihli ve 29152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan MEF Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Derslere devamını engelleyen önemli sağlık gerekçelerini heyet raporu ile belgeleyen öğrenciler; kayıt dondurmak için fakültelerine başvurabilirler, başvuruları fakülte yönetim kurulu tarafından kabul edildiği takdirde derslerin son gününe kadar kayıt dondurabilirler, kayıt dondurduğu döneme ait eğitim-öğretim ücretinden muaf olurlar. Sağlık sorunları dışında herhangi bir gerekçe ile kayıt dondurmak isteyen öğrencilerin, İngilizce Hazırlık Programı dahil ilgili yarıyılın ilk altı haftası içinde kayıt dondurmak için ilgili fakültelerin dekanlıklarına yaptıkları başvurular, fakülte yönetim kurulu tarafından kabul edilirse ilgili yarıyıl eğitim-öğretim ücretinin yüzde ellisi ödenerek kayıt dondurulabilir. Öğrenciler, ilk altı haftadan sonra derslerin son gününe kadar ilgili fakültelerin dekanlıklarına başvuru yapıp kayıt dondurma talebinde bulunurlarsa ve bu talepleri fakülte yönetim kurulu tarafından kabul edilirse ilgili yarıyıl eğitim-öğretim ücretinin tamamını ödeyerek kayıtlarını dondurabilirler. Öğrenci ilgili yarıyıl derslerinin son gününden sonra kayıt dondurma başvurusu yapamaz. Kayıt dondurma isteği fakülte yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrenciler için kayıt dondurulan süre, azami öğretim süresinden sayılmaz. Kayıt dondurmadan kaydını yenilemeyen öğrenciler için kayıtsız geçirilen süre, azami öğretim süresinden sayılır ve bu öğrenciler kaydını yenilemedikleri yarıyıla ait ödemekle yükümlü oldukları eğitim-öğretim ücretlerinin yüzde ellisini ödemek mecburiyetindedirler. Kayıt dondurma talebi İngilizce Hazırlık Programı dahil tüm öğretim süresi içinde en fazla toplam altı yarıyıl için kabul edilebilir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18- (1) Üniversitede normal öğrenim süresi ön lisans programlarında iki, lisans programlarında dört akademik yıldır. Tam zamanlı öğrenci statüsünde azami öğrenim süresi ön lisans programlarında dört, lisans programlarında yedi akademik yıldır. Yabancı dil hazırlık programlarında geçirilecek süre bu sürelere dâhil değildir.

(2) Yatay veya dikey geçiş yoluyla Üniversiteye kayıt yaptıranlar ile Üniversite içinde bölüm değiştiren öğrencilerin önceki programlarında geçirdikleri süre, yabancı dil hazırlık programlarında geçirilen süre hariç, öğrenim sürelerine dâhil edilir.

(3) 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yatay geçiş yapan öğrenciler hakkında birinci ve ikinci fıkralarda yer alan hükümler uygulanmaz; öğrenim süreleri, programın azami süresinden kabul edildiği sınıf çıkartılarak hesaplanır.

(4) Azami süre sonunda mezun olamayan öğrencilere ilgili mevzuata uygun olarak ek süre ve haklar tanınır.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrencilerin devamları ile ilgili kurallar öğretim elemanı tarafından ders bilgi formuna konarak yarıyıl/akademik yıl başında öğrenme yönetim sisteminde ilan edilir ve öğrencilerin devamları bu kurallara göre izlenir. Mazeretleri kabul edilen öğrenciler ile Üniversiteyi temsilen yurt içi ve yurt dışı sportif, kültürel, bilimsel ve sanatsal etkinliklere katılmasına Üniversite Yönetim Kurulunca izin verilen öğrencilerin bu etkinliklerde bulundukları süreler devamsızlık hesabında dikkate alınmaz. Bir dersin devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenciler, o dersten başarısız sayılır. Bu öğrenciler yarıyıl/akademik yıl sonu ve bütünleme sınavına giremezler ve yarıyıl/akademik yıl sonu notları FZ olarak değerlendirilir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Dersin değerlendirme kriterleri, dönem başında hazırlanıp öğrenme yönetim sisteminde ilan edilen ders bilgi formunda belirtilir. Zorunlu hallerde değerlendirme kriterlerinin güncellenmesi için ilgili fakülte dekanlığının onayı gereklidir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Yapılan her değerlendirme etkinliğinin sonucu, etkinliğin yapılmasını takip eden günden itibaren en geç 3 hafta içerisinde açıklanır.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sınav ve diğer kayıtlı etkinlik notlarına itirazı olan öğrenci, notların ilanını takip eden üç iş günü içinde dersin bağlı bulunduğu dekanlığa veya yüksekokul müdürlüğüne yazılı olarak başvuruda bulunur. Öğrencinin başvurusu, dekanlık veya yüksekokul müdürlüğünün belirleyeceği dersin öğretim üyesi tarafından veya biri dersin öğretim elemanı olmak üzere fakülte veya yüksekokul müdürlüğü yönetim kurulunca oluşturulan üç kişilik bir komisyon tarafından hata olup olmadığı açısından incelenir, sonuç yazılı olarak dekanlığa veya yüksekokul müdürlüğüne bildirilir. Dekanlık veya yüksekokul müdürlüğü, sonucu öğrenciye bildirir.”

MADDE 8- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9- Bu Yönetmelik hükümlerini MEF Üniversitesi Rektörü yürütür.