21 Şubat 2023 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 32111

YÖNETMELİK

Çankaya Üniversitesinden:

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ AKUSTİK UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çankaya Üniversitesi Akustik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Çankaya Üniversitesi Akustik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Çankaya Üniversitesi Akustik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Çankaya Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Çankaya Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları; akustik alanı ile ilgili konularda üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yaparak öğretim elemanları ve öğrencilerin evrensel bir yaklaşımla araştırmalar yapmasına, bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine ve zenginleştirilmesine katkı sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Akustik alanı ile ilgili konularda ders, seminer, kongre, çalıştay, konferans ve kurs organize etmek, etkinlikler düzenlemek ve araştırmalar veya projeler yürütmek.

b) Akustik alanı ile ilgili konularda uygulama pratiklerine ve ilgili mevzuata katkı sunmak üzere kılavuzlar hazırlamak.

c) Akustik ölçüm, analiz, modelleme ve benzetim yazılımlarının iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve ilgili mevzuata uygun hale getirilmesine yönelik araştırmalar ve projeler yürütmek.

ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile ortaklıklar kurarak projeler hazırlamak veya projelere katılım sağlamak.

d) Ulusal ve uluslararası düzeydeki akustik tasarım ve uygulamalara yönelik çalışmalar ve araştırmalar ile ilgili bilgi ağlarına katılım sağlayarak Merkezin uluslararası düzeyde hizmet vermesini sağlamak.

e) Merkezin amaçlarına uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenen diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8- (1) Müdür, Üniversite-sanayi iş birliği projelerinde yer alan, akustik alanı ile ilgili çalışmaları, proje hazırlama ve yönetme deneyimi olan Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından bir Müdür Yardımcısı görevlendirilir. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdür Yardımcısını vekil olarak bırakır. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

c) Merkezin kısa ve uzun vadeli çalışma planlarını hazırlayarak Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

d) Merkezde yürütülen faaliyet ve projelerin planlama, koordinasyon, izleme ve değerlendirme işlerini yürütmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili Üniversitede tam gün çalışan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışması ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

c) Merkezin amaçları doğrultusundaki faaliyet ve projelere destek sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları

MADDE 12- (1) Merkezin amaçlarına uygun olarak planlanan projeler için çalışma grupları oluşturulabilir.

(2) Çalışma grup liderleri, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim elemanları veya ilgili sektörden uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından asgari bir yıl süre için görevlendirilir. Süresi dolan çalışma grubu liderleri, aynı usulle yeniden görevlendirilebilirler. Çalışma grubu liderleri çalışma gruplarının faaliyetleri ile ilgili olarak yılda bir kez Yönetim Kuruluna ilerleme raporu sunmakla yükümlüdürler.

Personel ihtiyacı

MADDE 13- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çankaya Üniversitesi Rektörü yürütür.