20 Şubat 2023 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32110

YÖNETMELİK

Uşak Üniversitesinden:

UŞAK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 2/5/2021 tarihli ve 31472 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uşak Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Alt yarıyıllardaki tüm dersleri almış ve başarılı olmuş, genel not ortalaması 3.00 ve üzerinde olan öğrenciler, danışmanlarının onayını alarak bir üst yarıyıldan alacakları dersler de dahil olmak üzere en fazla 50 AKTS kredilik derse kayıt yaptırabilirler.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Uşak Üniversitesi Rektörü yürütür.