20 Şubat 2023 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32110

YÖNETMELİK

İzmir Demokrasi Üniversitesinden:

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 6/11/2017 tarihli ve 30232 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Demokrasi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“bb) Eşdeğer diploma programı: İsimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az yüzde sekseni aynı olduğu tespit edilen programları,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “YÖK’çe” ibaresi “YÖK tarafından” şeklinde değiştirilmiş, (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ç) Yabancı dil puanının başvuru şartı olarak aranması halinde; İzmir Demokrasi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak olan  yabancı dil sınavı veya ÖSYM tarafından yapılan yabancı dil sınavlarından en az 40 puan alınması ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bunun muadili puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine senato karar verir.”

“d) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz. Bu adayların değerlendirme işlemleri için;

1) Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

2) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir.

3) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “60” ibaresi “70” şeklinde değiştirilmiş, altıncı ve yedinci fıkralarında yer alan “puan türünde” ibarelerinden sonra gelmek üzere “en az” ibaresi eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(9) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz ve bu adayların değerlendirme işlemlerinde, mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı 75 puan olarak hesaplamalara dahil edilir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tam” ibareleri yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine senato tarafından karar verilir. Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarındaki öğretim dili Türkçe olan programlarına başvurularda Devlet hastanesi veya Devlet üniversitesi hastanesinden alınmış sağlık raporu ile belgelenmesi şartıyla;

a) Düzeltilmemiş engeli en az %70 veya düzeltilmiş engeli en az %40 ve üzeri olan işitme engelli adaylarda,

b) Engel düzeyi %50 ve üzeri olmak üzere zihin yetersizliği bulunan engelli adaylarda,

c) Engel düzeyi %40 ve üzeri “yaygın gelişimsel bozukluk” (Otizm spektrum bozukluğu/çocukluk otizmi/atipik otizm, Rett Sendromu, Asperger Sendromu) tanısı bulunan engelli adaylarda,

başvuru yapabilmeleri için yabancı dil puanı aranmaz. Bu adaylar yabancı dil puanı olarak Üniversite tarafından aranan yabancı dil taban puanı şartını sağlamış sayılır.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10- (1) Tezli yüksek lisans programına öğrenci kabulünde yabancı dil puanının başvuru koşulu olarak arandığı programlarda başarı notunun hesaplanmasında; ALES puanına %50, lisans mezuniyet notuna %20, mülakat ve/veya yazılı sınav sonucuna %20 ve yabancı dil puanına %10 ağırlık verilir. Yabancı dil puanının başvuru koşulu olarak aranmadığı programlarda başarı notunun hesaplanmasında, ALES puanına %50, lisans mezuniyet notuna %20, mülakat ve/veya yazılı sınav sonucuna %30 ağırlık verilir. Mülakat ve/veya yazılı sınav sonucundan 50 puanın altında alan aday başarısız sayılır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde;

a) Lisans mezuniyet notu,

b) Yazılı sınav notu,

c) Sözlü mülakat notu,

ç) Lisans mezuniyet notu ve yazılı/sözlü mülakat notu,

dikkate alınır. Başarı sıralamasının belirlenmesinde, (a), (b) ve (c) bentlerinin kullanılması durumunda notların büyükten küçüğe sıralanmasıyla, (ç) bendinin kullanılması durumunda lisans mezuniyet notunun %70’i, yazılı/sözlü mülakat notunun %30’unun toplanması  suretiyle belirlenen başarı notlarına göre, en yüksek olandan başlanarak kontenjan sayısına göre başvurdukları programlara yerleştirilirler. Sıralamada eşitlik olması halinde lisans not ortalaması yüksek olan adaya öncelik tanınır.

(3) Güzel sanatlar fakültesi anasanat dalları yüksek lisans programları için ALES koşulu aranmaz. Buraya başvuran adayların giriş sınavı başarı notunun hesaplanmasında; lisans mezuniyet notuna %40, yazılı/mülakat sınavı sonucuna %50 ve yabancı dil puanına %10 ağırlık verilir. Yabancı dil puanının başvuru koşulu olarak aranmadığı programlarda başarı notunun hesaplanmasında lisans mezuniyet notuna %45, yazılı/mülakat sınavı sonucuna %55 ağırlık verilir. Mülakat/yetenek ve/veya yazılı sınav sonucundan 50 puanın altında alan aday başarısız sayılır.

(4) Tezli yüksek lisans programlarına kabul edilebilmek için başarı notunun en az 65 olması gerekir.

(5) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarındaki öğretim dili Türkçe olan programlarına başvurularda Devlet hastanesi veya Devlet üniversitesi hastanesinden alınmış sağlık raporu ile belgelenmesi şartıyla;

1) Düzeltilmemiş engeli en az %70 veya düzeltilmiş engeli en az %40 ve üzeri olan işitme engelli adaylarda,

2) Engel düzeyi %50 ve üzeri olmak üzere zihin yetersizliği bulunan engelli adaylarda,

3) Engel düzeyi %40 ve üzeri yaygın gelişimsel bozukluk (Otizm spektrum bozukluğu/ çocukluk otizmi/atipik otizm, Rett Sendromu, Asperger Sendromu) tanısı bulunan engelli adaylarda,

başvuru yapabilmeleri için yabancı dil puanı aranmaz. Bu adaylar yabancı dil taban puanı şartını sağlamış sayılır.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “mülakat/yetenek” ibaresi “mülakat” şeklinde, “Mülakat/yetenek” ibaresi “Mülakat” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “65” ibaresi “55” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bilimsel hazırlık programında alınması gereken dersler 6 krediden az ve 21 krediden fazla olmamak koşuluyla, bilimsel hazırlık komitesi tarafından anabilim/anasanat dalı başkanlığına önerilir, alınan anabilim/anasanat dalı kurul kararı enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Bilimsel hazırlık komitesi, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlıkları tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan üç öğretim üyesinden oluşur. Bilimsel hazırlık komitesinin görev süresi üç yıl olup, komite üyeleri bir sonraki dönemde yeniden görevlendirilebilir. Belirtilen süreler içinde öğretim üyesinin komite üyeliğinden ayrılmak istemesi veya enstitü anabilim/anasanat dalından ayrılması durumunda bilimsel hazırlık komitesine yeni üye önerilir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılını tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlarına enstitü yönetim kurulunun kararı ile yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yolu ile başvuran öğrencinin başvuru dosyası ilgili anabilim/anasanat dalı görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Yatay geçiş için öğrencilerin, ilgili programın öğrenci kabul şartlarını taşıması ve bu derslerden başarı notu ortalamasının yüksek lisans için 100 tam puan üzerinden en az  65, doktora için 100 tam puan üzerinden en az 75 veya eşdeğeri puan almış olmaları gerekir. Yatay geçişler, ancak yarıyıl başlarında ders seçme süresi içerisinde yapılabilir. Öğrencinin kabul edildiği programlardaki muafiyetine anabilim dalı başkanlığının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulunca karar verilir.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17- (1) Tezsiz yüksek lisans programlarından tezli yüksek lisans programlarına lisansüstü programlar arası geçiş kabul edilmez. Tezli yüksek lisans programları arasında ve doktora programları arasında anabilim/anasanat dalı görüşü alınarak enstitü yönetim kurulunun kararı ile geçiş yapılabilir. Anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekli görmesi halinde bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra program dersleri de alınabilir.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin dokuzuncu, on ikinci ve on üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(9) Tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programında verilen dersler zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Zorunlu dersler enstitü anabilim/anasanat dalı programındaki zorunlu kredinin %30’unu geçemez.”

“(12) Her lisansüstü ders için ilgili öğretim üyesi tarafından ders tanıtım formu hazırlanır. Ders tanıtım formları ders planları ile aynı zamanda ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitüye gönderilir. Tanıtım formu olmayan ders açılmaz.

(13) Ders saydırma işlemleri ilgili yarıyılın akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme tarihlerinde yapılır. Öğrenci, programa kayıt yaptırmadan önce yurt içi/yurt dışı başka bir lisansüstü programdan almış olduğu dersleri enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kayıtlı olduğu programa saydırabilir. Yatay geçiş yolu ile gelen öğrenciler kesin kaydını yaptırdığı tarihten itibaren ders saydırma işlemlerini yaptırabilir.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Mazereti nedeniyle yarıyıl sonu sınavına giremeyen ve enstitü yönetim kurulunca mazereti kabul edilen öğrenciler mazeret sınavına girebilirler. Söz konusu sınav, dersi veren öğretim üyesi tarafından belirlenen tarihte yapılır ve notu sisteme girilir.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci, yedinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Ayrıca, birinci fıkradaki harfli başarı notlarının dışında kalan değerlendirmeler için aşağıdaki harfler kullanılır:

a) B: Başarılı.

b) K: Başarısız.

c) G: Öğrencinin girmediği sınav.

ç) MU: Muaf.

d) DZ: Devam koşulunu sağlayamayan öğrenciler. DZ notu, FF notu ile eşdeğerdir.

e) DV: Devam eden çalışma.”

“(7) Sınav sonuç listesi dersin öğretim üyelerince sınav tarihini izleyen en geç on gün içinde sisteme girilerek ilan edilir. Sınav evrakları ilgili öğretim elemanı tarafından iki yıl boyunca saklanır.

(8) Öğrenci, sınav sonuçlarına maddi hata yönünden itirazda bulunabilir. İtiraz dilekçesini, sınav sonucunun ilan edildiği tarihten en geç beş iş günü içinde enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığına teslim eder, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı itiraz dilekçesini ilgili öğretim elemanına iletir. Maddi hataya ilişkin itirazın değerlendirme sonucu, enstitü anabilim/ anasanat dalı başkanlığı tarafından enstitüye iletilir ve enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır. Yarıyıl sonu ders notlarına ilişkin herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması halinde düzeltme işlemi, ilgili öğretim elemanlarının başvurusu ve bağlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır. Yarıyıl sonu sınavlarından sonra verilen notlarla ilgili maddi hataların en geç bir ay içinde düzeltilmiş olması gerekir.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“(1) Öğrenciler belgelemek koşuluyla; sağlık, doğal afet, tutukluluk, mahkûmiyet, askerlik, ailevi ve ekonomik nedenlerle, bağlı bulundukları enstitülere kayıt dondurma için başvuru yapabilir. Mazereti kabul edilen öğrencilere enstitü yönetim kurulunun uygun görmesi halinde, bilimsel hazırlık programı ve tezsiz yüksek lisansta en çok bir yarıyıl, tezli yüksek lisansta en çok iki yarıyıl, doktora/sanatta yeterlikte en çok dört yarıyıl kayıt dondurma hakkı verilebilir. Kayıt dondurulan süreler öğrenim sürelerine katılmaz.”

“c) İlgili mevzuatta belirlenen başarısızlık durumlarının ortaya çıkması veya asgari sürelerin aşılması halinde öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS’den oluşur. Öğrenci, her yarıyıl ders ve tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.”

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından her bir öğrenci için öğrencinin bilimsel faaliyetleri, çalışmak istediği alanı ve tercih ettiği danışmanın onayını da içeren yazılı başvurusu dikkate alınarak öncelikle ilgili enstitü anabilim/anasanat dalında veya gerekli görüldüğü hallerde uzmanlık alanı dikkate alınarak Üniversite kadrosunda tam zamanlı görevli en az iki yarıyıl boyunca bir yüksek lisans programında ders veren öğretim üyeleri arasından bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı, enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.”

“(3) Öğretim üyelerinin atanabileceği en fazla danışmanlık sayısının tespitinde YÖK tarafından belirlenen koşullar esas alınır.”

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından danışmanın onayını taşıyan tez konusu ve başlık değişikliği formu enstitüye önerilir ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Tez konusu belirlendikten veya değiştirildikten sonra iki yarıyıl sonunda tez savunma sınavına girilebilir.”

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci, üçüncü, beşinci, sekizinci ve on birinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) En az bir tane ulusal/uluslararası hakemli dergide makale veya ulusal/uluslararası sempozyum, kongre bildiri kitabında tam metni olmak şartıyla öğrenci yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin, tez danışmanı başkanlığında toplam üç öğretim üyesinin uygunluğu bulunan intihal yazılım programı raporunu tez ile birlikte danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Tez jürisi, sınav tarihi, yer ve saati sınavdan en az 30 gün önce, tez danışmanının ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile jüri üyelerinin uzmanlık alanları göz önünde bulundurularak belirlenir. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş asıl en az biri Üniversite dışından olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.”

“(5) Programın derslerini başarı ile tamamlamış olan ve akademik ortalaması en az 2,50 olan öğrenci tez/sanat çalışması savunma sınavına girebilir. Savunma sınavı adayın çalışmasıyla ilgili konularda bilgi, yorumlama ve sentez gücünü değerlendirmeyi amaçlar. Tez/sanat çalışması savunma sınavı tezin/sanat çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Savunma sınavı dinleyicilere açık olarak yapılır. Sınavın yeri ve tarihi en az yedi gün önce danışmanın önerisi ile anabilim/anasanat dalı başkanlığınca ilan edilir. Sınav süresi en çok 90 dakikadır. Güzel sanatlar, müzik ve sahne sanatları alanları için süre sınırlaması yoktur.”

“(8) Tez/sanat çalışması savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenci başarılı olarak değerlendirilir ve karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye üst yazıyla bildirilir.”

“(11) Tezi reddedilen öğrencinin aynı programın eşdeğer tezsiz yüksek lisans programının açık olması durumunda ve talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirebilmesi için bir dönem ek süre verilir. Bu sürede aldığı AKTS karşılığı öğrenim ücreti öder. Başarılı olması durumunda kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Derslerini ve dönem projesini başarı ile tamamlayan öğrencinin mezuniyetine enstitü yönetim kurulunca karar verilir ve öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Öğrencinin mezuniyet tarihi mezuniyetinin onaylandığı enstitü yönetim kurulu tarihidir.”

MADDE 19- Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara/tezi reddedilen öğrencinin aynı programın eşdeğer tezsiz yüksek lisans programının açık olması durumunda ve talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri  gereklerini yerine getirebilmesi için bir dönem ek süre verilir. Bu sürede aldığı AKTS karşılığı öğrenim ücreti öder. Başarılı olması durumunda kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”

MADDE 20- Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından her bir öğrenci için öğrencinin bilimsel faaliyetleri, çalışmak istediği alanı ve tercih ettiği danışmanın onayını da içeren yazılı başvurusu dikkate alınarak öncelikle ilgili enstitü anabilim/anasanat dalında veya gerekli görüldüğü hallerde uzmanlık alanı dikkate alınarak Üniversite kadrosunda tam zamanlı görevli olup, iki yarıyıl boyunca tezli yüksek lisans programında ders vermiş ve danışmanlığında en az bir yüksek lisans tezi tamamlanmış öğretim üyeleri arasından en geç birinci yarıyılın sonuna kadar tez danışmanı önerisi enstitüye bildirilir ve enstitü yönetim kurulu kararıyla tez danışmanı atanır.”

MADDE 21- Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Doktora yeterlik sınavının amacı; öğrencinin bilim alanındaki temel konular ve doktora çalışması ile ilgili konularda kapsamlı bilgi ve beceri ile sentez ve yaratıcılık gücüne sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin yeterlik sınavı yılda 2 kez yapılır.”

“(4) Doktora yeterlik komitesi tarafından, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla uzmanlık alanları dikkate alınarak önerilen doktora yeterlik sınav jürisi, en az ikisi başka yükseköğretim kurumundan olmak üzere danışman dahil beş asıl ve biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Doktora yeterlik komitesi tarafından önerilen doktora yeterlik sınav jürisi, anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile enstitüye iletilir ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinlik kazanır. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.”

MADDE 22- Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin ikinci, üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Eğitim-öğretim yapılan bütün doktora programlarından mezun olabilmek için öğrencilerin, enstitüye tezin ilk teslimi ile birlikte, doktora tez çalışma konusuyla ilgili danışmanı ile veya danışmanın onayı ile Üniversite adresli olarak AHCI, SSCI, SCI, SCI-Exp,  ESCI, alan indekslerince taranan veya ulusal/uluslararası hakemli  dergilerde yayımlanmış/yayımlanmak üzere kabul edilmiş en az iki makale, ulusal/uluslararası patent başvurusu ve ulusal/uluslararası kongre, konferans ve sempozyum kitabında yayımlanmış/yayıma kabul edilmiş tam metin bildiriye ilişkin bir belgeyi veya ulusal/uluslararası alınmış patent tescil belgesini enstitüye ibraz etmeleri şartı aranır.

(3) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin, tez danışmanı başkanlığında toplam üç öğretim üyesinin uygunluğu bulunan intihal yazılım programı raporunu alarak tez ile birlikte danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.”

“(5) Tez jürisi, sınav tarihi, yer ve saati sınavdan en az 30 gün önce, tez danışmanının ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile jüri üyelerinin uzmanlık alanları göz önünde bulundurularak belirlenir. Jüri, üçü tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve uzmanlık alanları göz önünde bulundurularak en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere beş asıl ile biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. İkinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.”

MADDE 23- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Mevcut öğrenciler

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu maddenin yayımı tarihinde mevcut kayıtlı olan öğrencilere 28 inci maddenin ikinci fıkrası ile 41 inci maddenin ikinci fıkrası hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 24- Bu Yönetmelik 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 25- Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü yürütür.