19 Şubat 2023 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 32109

YÖNETMELİK

Bahçeşehir Üniversitesinden:

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL SORUMLULUK UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 31/5/2013 tarihli ve 28663 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Etki ve Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Etki ve Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Etki ve Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezini” ibaresi “Sosyal Etki ve Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezini” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “Tüm bu amaçlar” ibaresi “Merkezin amaçları” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“e) Sivil toplum kuruluşları, yerel ve ulusal yönetimler, eğitim kurumları, iş dünyası ve medya dahil olmak üzere yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde sosyal etki odaklı iş birlikleri geliştirmeye destek olmak.

f) Üniversitenin farklı birim ve merkezleriyle koordineli çalışarak sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesi sürecine katkı sağlamak.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Sosyal etki ve sorumluluk bilincini içselleştirip yaşamanın parçası haline getirmiş bir hayat görüşünü öğrencilerimiz ve kurum çalışanlarımızla pekiştirmek.

b) Üniversitenin diğer merkezleriyle ve ulusal ya da uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde konuyla ilgili olarak yeni projelerin gerçekleştirilmesini ya da mevcut projelerde yer alınmasını sağlamak.

c) Sosyal etki ve sorumluluk konularında bilimsel araştırmalar yapmak.

ç) Sosyal etki, sürdürülebilirlik ve sorumluluk konularını kapsayan seminer ve kongreler düzenlemek.

d) Üniversitenin tüm fakülte ve birimlerine yönelik olarak ilgili alanlarda farkındalık oluşturma sürecini koordine etmek, bilgi birikimini arttırmaya destek olmak ve proje süreçlerinde danışmanlık yapmak.

e) Üniversitenin ders müfredatlarına sosyal etki konusuna odaklanan derslerin eklenmesi konusunda rehberlik ederek öğrencilerin dünyasının acil ve en önemli sorunlarına yenilikçi çözümler üreten aktif değişim elçileri olabilmelerini desteklemek.

f) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin üçüncü bölümünün başlığı “Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin başlığı “Merkezin yönetim organları ve görevleri” şeklinde, birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Merkezin yönetim organları şunlardır:”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Rektöre karşı sorumludur” ibaresi “Rektöre karşı birinci derece sorumludur” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “usul ve esaslarını belirlemek” ibaresi “usul ve esaslarını tespit etmek” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12- Bu Yönetmelik hükümlerini Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü yürütür.