18 Şubat 2023 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32108

TEBLİĞ

Sermaye Piyasası Kurulundan:

PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ VE BU ŞİRKETLERİN FAALİYETLERİNE

İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-55.1)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (III-55.1.d)

 

MADDE 1- 2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (t) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“t) Alt Portföy Yöneticiliği: Yapılacak bir sözleşme çerçevesinde, Şirket veya yurt dışında yetkili bir kuruluş tarafından yönetilen portföyün belirli bir kısmının veya tamamının portföy yöneticiliği faaliyeti yapabilmesi konusunda yurt dışında yetkilendirilmiş kuruluşlar veya Kurulca yetkilendirilmiş Şirketler tarafından, hizmet verilen kuruluş veya Şirketin müşterileri ile doğrudan sözleşme imzalanmaksızın yönetilmesi faaliyetini,”

“u) Tam zamanlılık: Kurumsallığın sağlanması açısından mesleki olarak başka bir işle iştigal edilmemesini ve çalışma ortamlarında süreklilik arz edecek şekilde görevde bulunulmasını,”

MADDE 2- Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Başlangıç sermayesinin en az 30.000.000 TL olması,”

MADDE 3- Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Bünyesinde portföy yöneticiliği faaliyetinin yürütülebilmesi için portföyünü yöneteceği kolektif yatırım kuruluşuna göre Kurulun ilgili düzenlemelerinde öngörülen nitelikleri sağlayan ve bu Tebliğin 20 nci maddesinin altıncı fıkrası kapsamında yeterli sayıda portföy yöneticisini istihdam etmiş olması,”

MADDE 4- Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“c) Şirket, 19 uncu maddede belirtilen esaslara uygun şekilde, bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yatırım kuruluşlarından ve uzmanlaşmış diğer kuruluşlardan, araştırma hizmetini yatırım kuruluşlarından veya söz konusu hizmet birimini kendi bünyesinde oluşturmuş Şirketlerden, kontrolü ve takibi yönetim kurulu tarafından gerçekleştirilmek şartıyla risk yönetim sistemi ile fon hizmet birimi hizmetini yatırım kuruluşlarından, uzmanlaşmış diğer kuruluşlardan veya söz konusu hizmet birimlerini kendi bünyesinde oluşturmuş Şirketlerden alabilir. Yönetilen portföy büyüklüğüne göre 28 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamına giren Şirket ise iç kontrol ile teftiş hizmetini de yatırım kuruluşlarından veya söz konusu hizmet birimlerini kendi bünyesinde oluşturmuş Şirketlerden alabilir. Faaliyetleri sınırlı olan Şirketler ise kendi bünyesinde oluşturmuş olması halinde sadece yöneticisi olduğu girişim sermayesi yatırım fonları ve/veya gayrimenkul yatırım fonları için ve fon hizmet birimi görevleri ile sınırlı olarak kurucu Şirkete hizmet verebilir.”

“ç) İç kontrol elemanının görev ve sorumlulukları, tecrübe şartını taşımak kaydıyla müfettiş tarafından da yerine getirilebilir.

d) Bu Tebliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen görevleri yerine getirmek üzere Şirket bünyesinde tam zamanlı bir muhasebe sorumlusu istihdam edilir.”

MADDE 5- Aynı Tebliğin 15 inci maddesinin başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Portföy yönetim şirketinin merkez dışı örgütleri

MADDE 15- (1) Şirketin merkez dışı örgütleri acente, şube ve irtibat bürolarından oluşur. Şirket yurt içinde veya yurt dışında şube ve irtibat bürosu açabilir, banka ve aracı kurumlarla acentelik tesis edebilir.

(2) Acentelik hizmeti Şirket faaliyetlerinin tanıtımını yapmak, portföy yöneticiliği ve/veya fon katılma paylarının pazarlama ve dağıtımı faaliyetiyle ilgili sadece tahsil ve tediye işlemlerini yürütmek ve yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamında Şirketten gelen doküman ve bilgileri acentelik hizmeti verilen kişilere açıklamak, Şirketin yetkili olduğu faaliyetlere ilişkin sözleşmelerin müşteri ve Şirket arasında imzalanmasını sağlamakla sınırlıdır. Söz konusu sözleşmeler 8/2/2022 tarihli ve 31744 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aracı Kurumlar ve Portföy Yönetim Şirketleri Tarafından Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Tebliğ (III-42.1)’de yer alan esaslara uygun olarak elektronik ortamda da yapılabilir. Şirketin acentelik tesis etmesi durumunda aşağıdaki esaslara uyulur:

a) Şirket acentelik hizmeti aldığı aracı kurum ile banka şubelerini Birliğe bildirir.

b) Acente aracılığıyla yapılan işlemler ve bu işlemlerle ilgili olarak hizmet verilen kişilerle kurulan ilişkilerden doğan hukuki sorumluluk, müteselsilen müvekkil Şirket ile acente aracı kurum veya bankaya aittir. Şirket ve acente aracı kurum ile bankanın mevzuat ve sözleşme gereği birbirlerine rücu hakkı saklıdır. Şirket ve acente aracı kurum ile banka, kendi aralarında veya hizmet verilen kişilerle yapılacak sözleşmelerde, bu bentte düzenlenen sorumluluğu kaldıran ya da hafifleten kayıtlar koyamaz.

c) Acentenin;

1) Hizmet verilen kişiler ile her bir faaliyet için ilgili tebliğlerde öngörülen asgari unsurları içeren ve müvekkil Şirketin ticaret unvanı ile kendisinin müvekkil Şirketin acentesi olduğunu belirten bir ibareyi taşıyan sözleşmeyi TTK’nın 107 nci maddesinde belirtilen şartların yerine getirilmesi koşuluyla acente sıfatıyla imzalaması ve sözleşmenin bir örneğini hizmet verilen kişilere vermesi,

2) Yapılan işlemlere ilişkin muhasebe ve belge-kayıt düzeni ile ilgili olarak Kurulca yapılacak düzenlemelere uyması,

zorunludur.

ç) Acentelik hizmeti veren banka ve aracı kurumun, hizmet verilen kişilere yatırım hizmeti ve faaliyetlerini de sunması halinde ikinci fıkranın (c) bendinin (1) numaralı alt bendinde öngörülen esaslara uygun olmak şartıyla tek bir sözleşme imzalanması mümkündür.

(3) Acente, bu Tebliğde tanınan yetkiler dışında, Şirketin faaliyet konuları kapsamına giren diğer konularda işlem yapamaz ve hizmet veremez. Ancak acente aracı kurum veya bankanın, aracı kurum veya banka sıfatıyla sahip olduğu yetki belgelerine bağlı faaliyetleri bu hükmün dışındadır.

(4) Şirketin şube açması için;

a) Hizmetin gerektirdiği yeterli mekan ve teknik donanımı,

b) Faaliyet konularına ve şubenin ihtiyacına uygun sağlıklı bir yönetimi, merkez ile irtibatlı ve Kurulun düzenlemelerine uygun muhasebe sistemi ile kayıt ve belge düzenini,

c) Bu Tebliğin 20 nci maddesinde belirtilen şartları taşıyan şube müdürü ve yeterli sayıda ihtisas personelinin istihdamını,

sağlamış olması zorunludur.

(5) İrtibat büroları, Şirketin ve Şirket faaliyetlerinin tanıtımı ile görevli hizmet birimleridir. Şirketin irtibat bürosu açması için;

a) Hizmetin gerektirdiği mekân ve teknik donanımın sağlanmış olması,

b) Bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (1) ila (7) numaralı alt bentlerinde sayılan şartları haiz, en az 2 yıllık ön lisans eğitimi veren okullardan mezun ve Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansına sahip bir irtibat bürosu sorumlusu ile büronun ihtiyacına göre yeterli sayıda personelin istihdam edilmiş olması,

şarttır.

(6) Şirket, merkez dışı örgüt açılmasına ilişkin noter onaylı yönetim kurulu kararı ile Kurulca istenecek diğer bilgi ve belgelerle birlikte izin almak üzere Kurula başvurur.

(7) Şirketin merkez dışı örgütünü nakletmesi halinde de ilgili merkez dışı örgütün açılabilmesi için bu maddede yer alan şartlar aranır ve eski merkez dışı örgüte ilişkin tescil terkin edilerek yeni örgüt bu Tebliğdeki esaslar çerçevesinde tescil ve ilan ettirilir.

(8) Şirketin herhangi bir merkez dışı örgütünün faaliyete geçtikten sonra, Kurulca yapılacak incelemeler sonucunda merkez dışı örgütün mevzuata aykırı iş ve işlemlerinin tespiti halinde, merkez dışı örgütün faaliyetleri durdurulabilir ve/veya Şirketin merkez dışı örgüt açmasına kısıtlama getirilebilir.

(9) Şube ve irtibat bürosunun yapacağı iş ve işlemlerden kaynaklanan her türlü hukuki ve cezai sorumluluk Şirkete aittir.”

MADDE 6- Aynı Tebliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Şirket, bu maddede belirlenen esaslar çerçevesinde, fon hizmet birimi hizmeti ve bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri Kuruldan izin alınması şartıyla yatırım kuruluşlarından ve uzmanlaşmış diğer kuruluşlardan temin edebilir. Faaliyetleri sınırlı portföy yönetim şirketlerine ilişkin olarak bu Tebliğin 9 uncu maddesinde belirlenen esaslar saklıdır.”

MADDE 7- Aynı Tebliğin 20 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(6) Şirket bünyesinde istihdam edilecek portföy yöneticisi sayısı bu Tebliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yönetilen portföy büyüklüğü aralıklarına göre sırasıyla üç, dört, beş ve altıdan az olamaz. Bu kapsamda yapılacak yönetilen portföy büyüklüğü hesaplamasında Şirketin kurucusu olduğu gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonları portföyleri indirim kalemi olarak dikkate alınır.

(7) Portföy yöneticileri ve fon hizmet biriminin Şirket bünyesinde oluşturulmuş olması halinde fon müdürü, Şirket tarafından tam zamanlı ve münhasıran bu görevleri yerine getirmek üzere istihdam edilir.

(8) Bu Tebliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendi uyarınca istihdam edilen personel, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformunda gerçekleştirilen işlemler için de görevlendirilebilir.”

MADDE 8- Aynı Tebliğin 24 üncü maddesinin başlığı “Esas sözleşme ve ortaklık yapısı değişiklikleri ile pay devirleri” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Bu madde kapsamındaki doğrudan ve dolaylı pay devirlerinde tek başına veya birlikte hareket ederek payları devralan veya sermaye taahhüdünde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin 5 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde sayılan şartları, önemli etkiye sahip ortakların ise 5 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinin (1) ila (9) numaralı alt bentlerinde sayılan şartları sağlaması zorunludur. Payları devralan veya sermaye taahhüdünde bulunan gerçek ve tüzel kişi ortak ile önemli etkiye sahip ortağın yurt dışında yerleşik olması halinde 5 inci maddenin üçüncü fıkrası uygulanır.”

MADDE 9- Aynı Tebliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile ikinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Yöneticileri ve personeli ile merkez dışı örgütlerindeki personelin görevden ayrılması, bunların yerine veya mevcutlara ilave yeni kişilerin istihdam edilmesi, görev ve görev yerlerinin değiştirilmesi ve benzeri her türlü değişikliği; yeni istihdam edilenlerin ise 20 nci maddede belirtilen şartları taşıdıklarını gösterir belgeler ve kimlik bilgileri ile birlikte, değişikliğin meydana geldiği tarihi izleyen,”

“ç) Merkez ve merkez dışı örgütlerin adresleri ile faaliyet şartlarını tevsik eden belgelerle birlikte bunlarda meydana gelen değişiklikleri izleyen,”

MADDE 10- Aynı Tebliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Her türlü yetki ve izin belgesi, merkez dışı örgüt açma izni ile işletme adı kullanım izni, konuya ilişkin Kurul izninin tebliği üzerine derhal Şirketin internet sitesinde ve KAP'ta ilan olunur. Ayrıca Şirketin merkez dışı örgüt açma izinleri, konuya ilişkin Kurul izninin tebliğini izleyen 10 iş günü içinde ilgili ticaret siciline tescil ettirilir ve TTSG'de ilan olunur.”

MADDE 11- Aynı Tebliğin 28 inci maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yönetilen portföy büyüklüğü;

a) 1.000.000.000 TL’ye kadar olan Şirketin özsermayesinin asgari 30.000.000 TL,

b) 1.000.000.001 TL’den 4.000.000.000 TL’ye kadar olan Şirketin özsermayesinin asgari 40.000.000 TL,

c) 4.000.000.001 TL’den 36.000.000.000 TL’ye kadar olan Şirketin özsermayesinin asgari 50.000.000 TL,

ç) 36.000.000.000 TL’yi aşan Şirketin özsermayesinin asgari 100.000.000 TL,

olması zorunludur.

(2) Şirketin birinci fıkra kapsamında sahip olması gereken asgari özsermaye tutarının hesaplamasına esas portföy büyüklüğü tutarının belirlenmesinde, son üç ayın sermaye yeterliliğine ilişkin tablolarında yer alan yönetilen portföy büyüklüğü tutarlarının aritmetik ortalaması dikkate alınır. Öte yandan, yönetilen portföy büyüklüğünün 72.000.000.000 TL’yi aşması halinde, 72.000.000.000 TL’yi aşan tutarın %0,02’si kadar ilave özsermayeye sahip olunması gerekmektedir. Şirketin özsermaye tutarının 200.000.000 TL’yi aşması halinde ilave özsermaye şartı aranmaz.”

“(4) Şirket, bu maddede belirtilen yükümlülüklerin yanı sıra Kurulun aracı kurumlara ilişkin sermaye yeterliliği yükümlülüklerine de tabidir. Sermaye yeterliliği düzenlemeleri kapsamında Şirketin asgari özsermaye yükümlülüğü tutarı belirlenirken, birinci ve ikinci fıkralar çerçevesinde hesaplanacak yönetilen portföy büyüklüğü tutarına karşılık gelen özsermaye tutarı dikkate alınır. Şirketin asgari ödenmiş sermaye tutarı ise 30.000.000 TL’den az olamaz.”

MADDE 12- Aynı Tebliğin 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 41- (1) Bu Tebliğin 5 inci ve 28 inci maddelerinde belirtilen tutarlar, her yıl Kurulca yeniden belirlenebilir. Şirketin, yeniden belirlenmiş tutarlara, en geç ilgili yılın altıncı ayının sonu itibarıyla uyum sağlaması zorunludur.”

MADDE 13- Aynı Tebliğin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce kuruluş veya faaliyet izni alan Şirketler, en geç 30/6/2023 tarihine kadar organizasyon yapılarını bu fıkrayı ihdas eden Tebliğ ile yapılan değişikliklere uygun hale getirmek ve bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile 28 inci maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları hükümlerine uyum sağlamak zorundadır. Kurulca uygun görülecek makul gerekçelerin varlığı halinde bu fıkrada belirtilen süre, altı aya kadar uzatılabilir.”

MADDE 14- Aynı Tebliğin geçici 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce Kurul tarafından karara bağlanmamış olan kuruluş başvurularının sonuçlandırılmasında bu fıkrayı ihdas eden Tebliğ ile yapılan değişiklikler uygulanır.”

MADDE 15- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16- Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.