17 Şubat 2023 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 32107

YÖNETMELİK

Koç Üniversitesinden:

KOÇ ÜNİVERSİTESİ HESAPLAMALI SOSYAL BİLİMLER UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Koç Üniversitesi Hesaplamalı Sosyal Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Koç Üniversitesi Hesaplamalı Sosyal Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (CCSS): Koç Üniversitesi Hesaplamalı Sosyal Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Mütevelli Heyet Başkanı: Koç Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,

d) Rektör: Koç Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Koç Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Hesaplamalı sosyal bilimler ve dijital beşerî bilimler alanlarındaki ihtiyacın giderilmesine yönelik olarak araştırma ve eğitim altyapısı oluşturmak ve Üniversitenin bu alandaki konumunu güçlendirmek.

b) Güncel bilimsel yöntemleri kullanabilen, hesaplamalı ve nicel yöntem yetkinlikleri gelişmiş ve alanında uzman lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri yetiştirilmesine katkıda bulunmak.

c) İlgililere büyük veri setleri ile çalışma, yapay zekâ ve makine öğrenmesi gibi güncel teknoloji ürünü olan araçları kullanma ve güncel hesaplamalı teknikleri uygulama becerileri kazandırmak.

ç) Ortaya çıkabilecek toplumsal krizlerin analiz, yönetim, takip ve çözüm süreçlerinde aktif rol oynayacak insan gücünün yetiştirilmesine katkıda bulunmak.

d) Merkezin faaliyet alanlarına ilişkin olarak ulusal bilimsel birikime, ekonomiye ve sosyal yaşama katkı sağlamak.

e) Üniversitedeki ilgili projeleri, araştırma tekliflerini ve laboratuvarları tek çatı altında toplayarak akademik ve profesyonel platformlarda daha güçlü bir akademik ve kurumsal kimlikle temsil edilmelerini sağlamak.

f) Disiplinlerarası ve güncel hesaplamalı projelere katılmayı ve bu alanlardaki bilimsel ve profesyonel ağlar ile temas kurulmasını sağlamak.

g) Merkezin amaçlarına uygun araştırma konuları ve alanlarda ulusal ve uluslararası toplantılar, seminerler, çalıştaylar ve eğitimler düzenlemek.

ğ) Merkezin amaçlarına uygun alanlarda yayınlar yapmak.

h) Üniversitenin lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin uluslararası düzeyde eğitim-öğretim görmelerine katkıda bulunmak.

ı) Merkezin amaçlarına uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenen diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 7- (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları bulunan Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla süre ile görev başında bulunamaması durumunda görevi sona erer.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversitenin öğretim elemanları arasından en fazla üç kişi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda, yardımcılarından birisi Müdürün belirli sorumluluk ve yetkiler için vekâlet vermesi kaydıyla Müdüre vekâlet eder.

(3) Müdür, Merkezin çalışma kapasitesinin etkin bir şekilde kullanılmasından, çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, faaliyetlerin gözetimi ve denetiminin yapılmasından Rektöre karşı sorumludur.

(4) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Ulusal ve uluslararası düzeyde Merkezi temsil etmek.

b) Danışma Kurulunu ve Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık etmek.

c) Çalışma programını ve yıllık gelir ve gider bütçesini Yönetim Kurulu ile iş birliği içinde hazırlamak ve Rektöre sunmak.

ç) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 8- (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanlarına giren konularda çalışmaları olan ve Üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler, İnsani Bilimler ve Edebiyat veya Mühendislik Fakültelerinde görev yapan öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.  Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdür tarafından belirlenen ve üyelere önceden bildirilen gündem doğrultusunda, olağan olarak iki ayda bir kez ve gerekli olduğunda Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşit olması durumunda Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Toplantılar gerekli olan durumlarda telekonferans usulü ile de düzenlenebilir ve olağanüstü toplantılar için kararlar elektronik posta üzerinden oy çokluğu ile alınabilir.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerinin planlanmasında ve yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak ve Müdürle iş birliği içinde çalışmak.

b) Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma programı ve bütçe önerisini karara bağlamak.

c) Müdürün çalışmalarını denetlemek.

ç) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 9- (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları ve/veya mensupları, kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarındaki kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilen en fazla on kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyet alanına giren tüm konularda görüş bildirmek ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 10- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 11- (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar, Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 12- (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyet Başkanıdır. Mütevelli Heyet Başkanı bu yetkisini Rektöre veya Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Koç Üniversitesi Rektörü yürütür.