17 Şubat 2023 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 32107

YÖNETMELİK

Türkiye İş Kurumundan:

TOPLUM YARARINA PROGRAMLARIN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN

USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 29/5/2022 tarihli ve 31850 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Toplum Yararına Programların Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Olağanüstü hal kapsamında düzenlenen programlar

GEÇİCİ MADDE 4- (1) 8/2/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen illerde, depremin etkilerinin azaltılması amacıyla olağanüstü hal ilan edilen dönemde başlatılacak TYP’lerde, 9 uncu maddenin dördüncü fıkrası, 10 uncu maddenin beşinci ve altıncı fıkraları uygulanmayabilir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik 8/2/2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.