17 Şubat 2023 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 32107

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 20/8/2013 tarihli ve 28741 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çalışma Grupları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.