14 Şubat 2023 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 32104

TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI

EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2020/24)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2023/8)

MADDE 1- 21/11/2020 tarihli ve 31311 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/24)’in 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ve kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Aynı Tebliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrasına ikinci cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Aynı puanı alan başvurular kendi aralarında sıralanırken başvuru zamanı daha önce olan üst sıraya alınır.”

MADDE 3- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.