11 Şubat 2023 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32101

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİNDE KİRALAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 31/10/2020 tarihli ve 31290 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Ürünleri Üretiminde Kiralama Yönetmeliğinin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(14) Su ürünleri avcılığı veya yetiştiriciliği yapılan kaynaktaki su miktarının, üretim veya avcılık yapılamayacak kadar azaldığı veya tamamen kuruduğu hallerde kiracının talep etmesi durumunda, kiralamayı yapan il müdürlüğünce Genel Müdürlüğün uygun görüşü alınarak valinin onayı ile bir tespit komisyonu kurulur. Bu komisyon; kaynağın bulunduğu yerdeki il müdürlüğünün koordinasyonunda, biri su ürünleri mühendisi olmak üzere il müdürlüğünden iki üye, DSİ bölge müdürlüğünden bir üyenin katılımıyla üç kişiden teşekkül eder. Tespit komisyonu tarafından yerinde inceleme yapılarak teknik rapor hazırlanır. Hazırlanan teknik raporda su miktarındaki azalma veya kurumaya dair tespitin yer alması durumunda, istihsal faaliyetine ara verildiği tarih ile tekrar istihsal faaliyetinin başladığı tarih arasındaki işlemiş kira bedelinin kiracıdan alınmamasına valilik tarafından karar verilir. Su miktarındaki azalma veya tamamen kurumanın teknik rapor ile tespit edilmesinden sonra kiracının talebi ile sözleşme tazminat ödenmeden karşılıklı feshedilebilir. Su miktarının azalmasına bağlı olarak üretim miktarındaki dalgalanma nedeniyle kira bedelinde değişiklik yapılmaz.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“Kiralama işlemi devam eden dosyalar

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu maddenin yayımı tarihinden önce yapılan ve devam eden kira sözleşmelerinde kiracının talebi olması ve 31/12/2023 tarihine kadar müracaat edilmesi halinde kira sözleşmesi yenilenebilir. Kiracının bu yönde bir talebi olmaması halinde mevcut sözleşmelerinde belirtilen hükümlere göre işlem yapılır.

Kira bedeli değişikliğinin kapsamı

GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmelik ile 5 inci maddenin on dördüncü fıkrasında yapılan düzenleme, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde başvurulması halinde 1/1/2020 tarihinden sonra yapılmış resmî müracaatlara ilişkin kiralamalara esas geçmiş borçları da kapsar. 1/1/2020 tarihi ile bu maddenin yayımı tarihi arasındaki dönem için kiracı tarafından yapılan başvuruların değerlendirilmesinde, komisyon kurulmaksızın il müdürlüğünce yapılacak tespite göre karar alınabilir. İl müdürlüğü bu kararı alırken tutanakların yanı sıra ilgili döneme ait bilgi, belge ve kaynağa ait su miktarına ilişkin DSİ verileri ile benzeri kayıtları göz önünde bulundurur.”

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.