8 Şubat 2023 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 32098

YÖNETMELİK

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU

SİGORTA YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 27/3/1983 tarihli ve 18000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Sigorta Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.