8 Şubat 2023 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 32098

YÖNETMELİK

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

SPOR MÜSABAKALARINDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE

DAİR KANUNUN MALİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA DAİR

YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 19/1/2005 tarihli ve 25705 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun Mali Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.