8 Şubat 2023 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 32098

YÖNETMELİK

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KONTROLÖRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 12/7/1990 tarihli ve 20572 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Spor Kontrolörlüğü Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.