8 Şubat 2023 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 32098

YÖNETMELİK

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ VE TAŞRA

TEŞKİLATI AYNİYAT YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 2/11/1999 tarihli ve 23864 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Ayniyat Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.