8 Şubat 2023 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 32098

YÖNETMELİK

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ İHALE

YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 5/8/1997 tarihli ve 23071 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez İhale Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.