7 Şubat 2023 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 32097

YÖNETMELİK

İstanbul Rumeli Üniversitesinden:

İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 19/9/2021 tarihli ve 31603 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Rumeli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Her akademik yıla ait ön lisans ve lisans öğretim programları içindeki zorunlu dersler bir sonraki yarıyılda yürürlüğe girmek üzere Mayıs ayı sonuna kadar, seçmeli dersler ise ilgili yarıyılda akademik takvimde belirtilen derslerin başlangıç tarihinden en geç dört hafta öncesine kadar ilgili kurullarca teklif edilerek Senato tarafından karara bağlanır.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü yürütür.