7 Şubat 2023 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 32097

YÖNETMELİK

Ticaret Bakanlığından:

KOOPERATİFÇİLİK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 14/1/2022 tarihli ve 31719 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kooperatifçilik Eğitimi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) İlgili genel müdürlük: 1163 sayılı Kanun kapsamındaki tarımsal amaçlı kooperatifler ve üst kuruluşları için Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü, yapı kooperatifleri ve üst kuruluşları için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünü ve diğer kooperatifler ve üst kuruluşlar için Bakanlık Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünü,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Üyeler eğitim için ödedikleri ücreti genel kurul kararı alınması şartıyla kooperatiften alabilirler.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16- (1) Uzmanlık alanının Ek-1’de yer alan konulara uygun olması şartıyla temel ve destekleyici konulardan oluşan kooperatifçilik eğitimini verecek olan eğiticilerin aşağıda belirtilen niteliklerden en az birini haiz olması gerekir:

a) Üniversitelerin hukuk, siyasal ve iktisadi ve idari bilimler fakültelerinde doktora düzeyinde eğitimini tamamlamış olmak.

b) Kooperatifçilik konularında yüksek lisans veya doktora eğitimini tamamlamış olmak.

c) İlgili bakanlıkta müfettiş olarak veya ilgili genel müdürlükte kontrolör, çalışma grup sorumlusu, şube müdürü, uzman, daire başkanı ve daha üst görevlerde en az 5 yıl çalışmış olmak.

ç) Kooperatif üst kuruluşlarında, denetimle görevli personel, temsile yetkili müdür ve daha üst görevlerde en az 8 yıl iş akdi ile çalışmış olmak.

d) Kooperatifçilik konusunda en az 5 yıl mesleki tecrübesi olmak ve  ders konularındaki yetkinliği Bakanlıkça uygun görülmek.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesindeki “Bu Yönetmeliğin yayımlandığı” ibaresi “Kanunun 55 inci ve 65 inci maddelerinin üçüncü fıkralarının yürürlüğe girdiği” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.