6 Şubat 2023 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32096

YÖNETMELİK

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinden:

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 24/5/2021 tarihli ve 31490 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5- (1) Merkezin amacı; ilgili mevzuat hükümleri kapsamında, Üniversitenin ilgili akademik ve idari birimlerinin işbirliği ile yurt içinde ve yurt dışında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili her alanda örgün, uzaktan ve karma olmak üzere eğitim, bilimsel araştırma, uygulama çalışmaları yapmak ve başta danışmanlık hizmeti olmak üzere proje yürütücülüğü hizmeti vermektir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması amacıyla Üniversitenin birimlerine danışmanlık yapmak, İSG koşullarının iyileştirilmesi amacıyla önerilerde bulunmak.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “öğretim üyeleri” ibareleri “öğretim elemanları” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “öğretim üyeleri” ibaresi “öğretim elemanları” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Yönetim Kurulu üyeleri Danışma Kurulu toplantılarına katılabilirler.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14- (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.”

MADDE 7- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Yönetmelik hükümlerini Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yürütür.