6 Şubat 2023 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32096

YÖNETMELİK

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinden:

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Deney hayvanı: Merkezdeki bilimsel araştırma, eğitim, deney, kontrol ve test amacıyla kullanılan her türlü omurgalı hayvanı,

b) Merkez: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5- (1) Merkezin amacı; Merkez bünyesinde yapılacak olan sağlık alanındaki deneysel araştırmalar için gerekli altyapıyı oluşturmak, geliştirmek ve çalıştırmak, uluslararası standartlarda deney hayvanı üretimi ve bakımını yapmak, klinik uygulamalara zemin oluşturabilecek eğitim ve araştırma faaliyetlerini desteklemektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Sağlık ve fen bilimleri alanlarında temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak, yeni yöntemler geliştirmek ve bu alanlardaki araştırma projelerine destek olmak.

b) Standart ve sağlıklı laboratuvar hayvanlarının üretilmesini sağlamak.

c) Merkezin amacına uygun yayınlar yapmak ve bilimsel yayınları takip etmek.

ç) Merkezin amacına uygun ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, seminer ve kongre gibi toplantılar düzenlemek ve düzenlenen toplantılara katılmak.

d) İlgi alanına giren konularda yurt içindeki ve yurt dışındaki benzer merkezlerle ve ilgili diğer kurumlarla iş birliği yapmak.

e) Üniversite bünyesindeki deneysel araştırmalarda uygulama yapacak elemanların yetişmesini desteklemek.

f) Deney hayvanları alanına ilişkin araştırmalarda gerekli koordinasyonu sağlamak.

g) Merkezin amacına uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenen diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8- (1) Müdür, Üniversitenin Tıp Fakültesinde daimî statüde görev yapan, proje yürütücüsü olarak deney hayvanları üzerinde gerçekleştirilmiş projeleri olan ve bu konuda yayımlanmış en az beş makalesi olan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür, yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere; Üniversitenin Tıp, Diş Hekimliği, Sağlık Bilimleri ve Fen Fakültesi öğretim üyeleri arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından en fazla iki kişi müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Müdürün görevinin sona ermesi halinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemini hazırlamak, toplantıya başkanlık etmek ve toplantıda alınan kararları uygulamak.

c) Merkez faaliyetlerinin, Merkezin amacı doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek, gelir ve giderlerine ilişkin işlemleri yapmak/yaptırmak.

d) Merkezin yıllık faaliyet plan ve programlarını hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9- (1) Yönetim Kurulu; Müdür başkanlığında, müdür yardımcıları ile Üniversitenin Tıp, Diş Hekimliği, Sağlık Bilimleri ve Fen Fakültesi öğretim üyeleri arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen beş üye olmak üzere en fazla sekiz üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarını amacına yönelik olarak düzenlemek.

b) Merkezi ilgilendiren konularda, yetkili organlarla görüşülmek üzere Rektörlüğe önerilerde bulunmak.

c) Merkezin yürüteceği kurs, seminer ve benzeri faaliyetleri kararlaştırmak ve düzenlemek.

ç) Merkez tarafından yürütülecek faaliyetlerle ilgili çalışma esaslarını, gelir ve giderlerin dağılış ve kullanılış şekillerini ilgili mevzuata uygun olarak belirlemek.

d) Müdür tarafından hazırlanan yıllık faaliyet plan ve programları ile bu faaliyetlerle ilgili esasları görüşüp karara bağlamak.

e) Müdürün belirleyeceği diğer konuları görüşerek karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 12- (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü yürütür.