6 Şubat 2023 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32096

YÖNETMELİK

Beykoz Üniversitesinden:

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ LİSANS VE ÖNLİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 1/4/2018 tarihli ve 30378 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beykoz Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“u) İşletmede mesleki eğitim: Öğrencilerin, eğitim gördükleri yükseköğretim programı ile ilgili işletmelerde uygulamaların içinde yer alarak mesleki bilgi ve beceri kazanmalarını sağlayan ve Üniversitenin akademik takvimine uygun olarak tam zamanlı eğitim-öğretim dönemi içinde yapılan uygulamalı eğitimi,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Ders programlarında yer alan dersler, temel alan dersleri, mesleki alan ve uzmanlık dersleri, yetkinlik dersleri ve uygulamalı eğitim (işletmede mesleki eğitim, staj) ana kategorileri içerisinde sınıf içi ve dışı öğrenme ve uygulama etkinliklerini kapsar. Dersler zorunlu ve seçimli olmak üzere iki gruba ayrılır. İlgili kurulların kararı ile bazı dersler ön koşullu olarak kabul edilir. Her öğrenci kayıtlı olduğu programın zorunlu dersleri ile ders programında gösterilen türde ve sayıda seçmeli dersi almakla yükümlüdür.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “üst yarıyıllardan” ibaresi “üst sınıftan” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Çift anadal ve yandal programlarındaki öğrencilerin bir yarıyılda alabileceği azami ders yükü; anadal, ikinci anadal veya yandal kredileri ile birlikte toplam 42 AKTS’dir

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 “(5) Öğrenciler, birinci yarıyılda derslerden çekilme işlemi yapamazlar.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “o dersin ait olduğu ana ders kategorileri içerisinden” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin dördüncü fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 “Öğrenciler, isterlerse başarılı oldukları dersi/dersleri, not ortalamalarını yükseltmek amacıyla her bir dersi bir kereye mahsus olmak üzere tekrar alabilirler.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Teorik ve uygulamalı derslerde %70, akademik birimlerin belirlediği uygulamalı derslerde (proje, atölye, proje odaklı dersler, laboratuvar ve mutfak dersleri ve benzeri) ve İngilizce hazırlık programı derslerinde ise %80 devam zorunludur.”

“(3) Öğrenciler almış oldukları derslerin devam koşulunu yerine getirmekle beraber başarısız olmaları halinde, bu dersleri tekrar aldıklarında sadece dersin yarıyıl içi ve yarıyıl sonu ölçme ve değerlendirme gerekliliklerini yerine getirerek başarılı olabilirler. Ancak akademik birimlerin kararı ile devam zorunluluğu yerine getirilmiş olmakla beraber başarısız olunan derslerden gerek görülenlerin tekrarında yeniden devam koşulu aranır. Bu dersler eğitim-öğretim yılının başında ilan edilir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin başlığı “Uygulamalı eğitim” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan “işyerinde mesleki uygulama (staj)” ibaresi “uygulamalı eğitim (işletmede mesleki eğitim, staj)” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “beş” ibaresi “dört” olarak değiştirilmş ve aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu tür dersler için bağıl değerlendirme kullanılmaz, mutlak değerlendirme notu verilir.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Tek ders sınavı; müfredatındaki tüm derslerini (işletmede mesleki eğitim, staj gibi uygulamalı eğitim dersleri dâhil) tek ders hariç başarı ile tamamlamış olan öğrencilerin girebileceği bir sınavdır. İşletmede mesleki eğitim ve staj dersi tek ders sınavı kapsamı dışındadır. Uygulamalı dersler, proje dersleri, bitirme projesi ve benzeri dersler tek ders sınavı dışında tutulabilir. Bu kapsamdaki dersler ilgili akademik birimlerin kurulları tarafından belirlenerek Senato kararı için Rektörlüğe bildirilir.”

“Tek ders sınavına girmek isteyen öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihte, EÖBS aracılığı ile tek ders sınavına başvurabilirler.”

“(7) Tek ders sınavına, dersi daha önce alarak FF, FD, BZ notu ile başarısız olan öğrenciler girebilirler.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiş, üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Uzaktan eğitim programlarında Senato tarafından kabul edilen ilgili yönergede tanımlanan ağırlıklar uygulanır. Proje ve proje odaklı derslerde yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavlarının ağırlıkları ilgili akademik birimler tarafından belirlenir ve EÖBS’de tanımlanması için Rektörlüğe iletilir.”

“(3) Uygulamalı eğitim dersleri (işletmede mesleki eğitim, staj) için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı yapılmaz. Bu derslere ilişkin değerlendirme Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Derslerin başarı notu BI (Başarılı) ve BZ (Başarısız) notu ile değerlendirilir ve bu notlar not ortalamalarına katılmaz.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “beş” ibareleri “üç” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenciler, kayıtlı oldukları ders programındaki tüm dersleri ve uygulamalı eğitim (işletmede mesleki eğitim, staj) derslerini başarıyla tamamlamak, minimum AKTS kredi koşullarını sağlamak ve genel not ortalamalarını 4,00 üzerinden en az 2,00 not ortalamasıyla başarmaları durumunda mezun olma hakkı kazanır. Çift anadal programı öğrencilerinin mezuniyetinde Senato tarafından kabul edilen ilgili yönerge hükümleri uygulanır.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin birinci fıkrasına “süreleri içerisinde ve” ibaresinden sonra gelmek üzere “akademik takvimde belirtilen tarihlerde durumlarını” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Azamî öğrenim süreleri içerisinde lisans ve önlisans programlarında üst üste dört yıl kayıt yenilemeyen öğrencilerin ilişikleri, Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ve YÖK’ün onayıyla kesilebilir.”

MADDE 15- Bu Yönetmelik 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16- Bu Yönetmelik hükümlerini Beykoz Üniversitesi Rektörü yürütür.