3 Şubat 2023 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 32093

YÖNETMELİK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

TEHLİKELİ MADDELERİN DEMİRYOLU İLE TAŞINMASI HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 16/7/2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (ç) bendi eklenmiştir.

“ğ) Tehlikeli madde yüklü vagonların bağlanması/çözülmesi şeklinde yapılacak manevralar, “TS EN 12464-2 Işık ve Aydınlatma - Çalışma Yerlerinin Aydınlatılması - Bölüm 2: Açık Çalışma Alanları” standardının “Demiryolları ve Tramvaylar” tablosunda belirtilen aydınlatma koşulları esas alınarak gerekli aydınlatma ile birlikte güvenlik ve emniyetin sağlandığı yerlerde yapılacaktır.

h) Can, mal ve çevre güvenliğini tehdit eden bir olay, kaza, trende seyre engel olan bir arıza, tren güzergâhında seyre engel olan bir durum oluşması veya bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesi kapsamında hazırlanan Acil Eylem Planlarında belirtilen bir durumun meydana gelmesi halinde, gerekli aydınlatma olmayan yerlerde yapılacak zorunlu manevralar, en fazla 5 km/h hızla yapılacak ve demiryolu altyapı işletmecisi ve demiryolu tren işletmecisi tarafından gerekli güvenlik ve emniyet önlemi alınacaktır.”

“c) Trende tehlikeli madde yüklü vagonlarla lokomotif arasına en az bir emniyet vagonu bağlanacak ve tren dizisinin sonunda tehlikeli madde yüklü vagon bulunmayacaktır.”

“ç) Taşınan tehlikeli maddelerin sınıflarına göre gerekli olduğu durumlarda, vagonlar veya taşıma birimleri (büyük konteyner, portatif tank, tank konteyner, ÇEGK veya karayolu taşıtı) arasında RID Bölüm 7.5.3’te belirtildiği şekilde koruyucu mesafe bulunacaktır.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.