3 Şubat 2023 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 32093

YÖNETMELİK

Ticaret Bakanlığından:

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ VE İHRACATÇI BİRLİKLERİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 3/9/2009 tarihli ve 27338 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “7.128” ibareleri “7.677” şeklinde, birinci fıkrasının (b) bendi ile üçüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan “4.706” ibareleri “5.068” şeklinde ve birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “2.354” ibaresi “2.535” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Yönetmelik 1/1/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.