1 Şubat 2023 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 32091

YÖNETMELİK

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünden:

BASIN İLÂN KURUMU İLÂN PORTALI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 12/12/2020 tarihli ve 31332 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basın İlân Kurumu İlân Portalı Yönetmeliğinin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “gazetelerde” ibaresi “gazete ve internet haber sitelerinde” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “2 nci” ibaresi “2, 45/A” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin başlığı “Gazete ve internet haber sitelerinde yayımı zorunlu resmi ilanlar” şeklinde ve birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, yönetmelikler ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca Kurum aracılığıyla 195 sayılı Kanun ile Resmî İlân ve Reklâm Yönetmeliğine göre gazete ve internet haber sitelerinde yayımlatılan resmî ilanlar ilan portalında da yayımlanır.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Herhangi bir mevzuat hükmü gereğince ilan portalında yayımlanması zorunlu kılınan resmî ilanlar, ilan portalının yanı sıra resmî ilan yayımlama hakkını haiz bir gazete veya bir internet haber sitesinde üçüncü fıkra kapsamında belirlenen tarifeye göre Kurum aracılığıyla yayımlatılabilir. Bu ilanların yayımına ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulunca belirlenir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gazetelerin internet siteleri ile ilan” ibaresi “İlan” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğe 7 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“İlan portalında ücretsiz yayımlanacak resmi ilanlar

MADDE 7/A- (1) Kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve yönetmeliklere göre, Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar ile bakanlıklar, bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlar ile diğer kurum ve kuruluşların kendi internet sitesinde yayımı zorunlu olan ilanlarının ayrıca ilan portalında yayımlatılması zorunludur. Bu ilanların ilan portalındaki yayımından ücret alınmaz.

(2) 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 114 üncü maddesi kapsamındaki resmi ilanlar, ilan portalında ücretsiz yayımlanır.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “üçüncü şahıslar” ibaresinden sonra gelmek üzere “kopyalayamaz, yayımlayamaz, yayımlattıramaz,” ibaresi ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Birinci fıkrada sayılanların ticari faaliyete konu edilmesi Kurumun vereceği izne bağlıdır.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 195 sayılı Kanun, ilgili yıla ait Resmi İlan Fiyat Tarifesi, Basın İlân Kurumu Yönetmeliği, Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliği, Resmî İlân ve Reklâmların Elektronik Ortamda Alınıp Dağıtılmasına Dair Yönetmelik, Kurum Genel Kurul kararları ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.”

MADDE 9- Bu Yönetmelik 1/4/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10- Bu Yönetmelik hükümlerini Basın İlan Kurumu Genel Müdürü yürütür.