30 Ocak 2023 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32089

YÖNETMELİK

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinden:

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde yürütülen eğitim ve öğretim ile uygulanacak ölçme ve değerlendirme esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrenci kabulü, eğitim ve öğretim programlarının düzenlenmesi, ölçme ve değerlendirme, diploma ve ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik takvim: Eğitim-öğretim dönemlerinin başlama ve bitiş tarihi ile başvuru, kayıt ve sınav tarihlerini içeren takvimi,

b) AKTS: Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transferini sağlayan Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) Anabilim dalı: Bölümü oluşturan ve konusu ile ilgili bilim dallarını kapsayan birimleri,

ç) Dekan: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

d) Dekanlık: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığını,

e) Eğitim koordinatörü: Eğitim-öğretimle ilişkili görevleri yürüten öğretim üyesini,

f) Eğitim-öğretim koordinatörlüğü: Eğitim-öğretimin planlanması ve yürütülmesi faaliyetlerine katkıda bulunan eğitim koordinatörlerinden oluşan komisyonu,

g) Eğitim-öğretim yılı: Eğitim-öğretimin başlamasından bütünleme sınavlarının sonuna kadar devam eden süreyi,

ğ) Fakülte: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

h) Fakülte Kurulu: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Kurulunu,

ı) GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,

i) Rektör: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörünü,

j) Senato: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Senatosunu,

k) Üniversite: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesini,

l) Üniversite Yönetim Kurulu: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

m) Yönetim Kurulu: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kayıt ve Kabul Esasları

Kayıt işlemleri

MADDE 5- (1) Fakülteye kayıt yaptırabilmek için aşağıdaki şartlardan biri aranır:

a) Fakülteye Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yerleştirilmek.

b) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yabancı uyruklu öğrenci kontenjanından yerleştirilmek.

(2) Üniversiteye kayıt yaptırmaya hak kazananlar, kayıt tarihleri arasında e-Devlet üzerinden veya kayıt bürolarına bizzat başvurarak kesin kayıtlarını yaptırırlar. E-Devlet üzerinden kayıt yaptıran öğrenciler, Rektörlük tarafından belirlenen tarihler arasında Fakültenin öğrenci işleri bürolarına başvurarak istenen belgeleri teslim etmek zorundadırlar. Noter aracılığıyla tayin edilen vekil tarafından da kayıt yaptırılabilir. Kayıt için istenen belgeler Üniversite tarafından ilan edilir.

(3) Yabancı uyruklu öğrencilerin kesin kayıtları Üniversitenin belirlediği kayıt tarihlerinde ilgili mevzuat hükümlerine bağlı olarak Senato tarafından hazırlanan ilkeler çerçevesinde yapılır.

(4) Eksik belgeyle ve posta yoluyla kesin kayıt yapılmaz.

(5) Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.

(6) Öğrenci kesin kayıt sırasında tebligat adresi ve diğer iletişim bilgilerini bildirmek zorundadır.

(7) Aynı düzeyde başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olanların kayıt işlemleri yapılmaz.

(8) Kesin kayıt yaptıran öğrencinin belge ve bilgilerinin doğru olmadığının anlaşılması hâlinde, hangi yarıyılda olduğuna bakılmadan Üniversite ile ilişiği kesilir. Bu öğrenci Üniversiteden ayrılmışsa kendisine verilen diploma dâhil tüm belgeler iptal edilir ve hakkında gereken adli işlemler başlatılır.

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti

MADDE 6- (1) Öğrencilerden 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddeleri hükümleri gereğince o yıl için belirlenen katkı payı/öğrenim ücreti alınır.

(2) Yabancı uyruklu öğrenciler, ilgili mevzuat kapsamında Senato tarafından belirlenen miktarda katkı payı/öğrenim ücreti öderler.

(3) Kayıt dondurulan yarıyıl/yıl için katkı payı/öğrenim ücreti ödenmez.

Eğitim koordinatörü

MADDE 7- (1) Her sınıf için bir öğretim üyesi eğitim koordinatörü olarak görevlendirilir. Koordinatörler arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla dekan yardımcılarından birisi eğitim koordinatörlüğü başkanlığı görevini yürütür. Koordinatörlerin görevleri, Dekanlık tarafından hazırlanan uygulama esasları ile düzenlenir.

Kayıt yenileme

MADDE 8- (1) Öğrencilerin ders alabilmeleri için akademik takvimde belirtilen süre içerisinde her yıl kayıt yenilemeleri zorunludur.

(2) Belirtilen süreler içerisinde ders alma işlemini eğitim koordinatörü onayı ile elektronik ortamda tamamlayan öğrencinin kaydı yenilenmiş sayılır. Katkı payı/öğrenim ücreti tahakkuk eden öğrencilerin, ders kayıt işlemi yapabilmeleri için belirtilen ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekir. 

(3) Ders kaydı yaptırmayan öğrenci derslere devam edemez, sınavlara giremez ve diğer öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(4) Süresi içerisinde ders kayıtlarını yaptırmayanlardan geçerli mazereti olan öğrencilerin ders kayıtlarının yapılıp yapılmamasına, geçen sürenin devamsızlıktan sayılması şartıyla Yönetim Kurulu karar verir.

(5) Ders kayıt işlemlerinin bu Yönetmelik hükümlerine aykırı yapıldığı tespit edildiği takdirde Yönetim Kurulu kararı ile öğrencinin ders kaydı tamamen ya da kısmen iptal edilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretim ile İlgili Esaslar

Akademik takvim

MADDE 9- (1) Fakültenin eğitim-öğretime başlangıç ve bitiş tarihi, sınav ve klinik uygulama program tarihleri, katkı payı/öğrenim ücreti yatırma ve kayıt yenileme tarihleri ve benzeri konular akademik takvimde belirtilir. Üniversitenin bir sonraki eğitim ve öğretim yılına ait akademik takvimi, en geç mayıs ayı içinde Fakültenin önerisi ve Senatonun kararı ile belirlenir.

Eğitim-öğretim süreleri ve dönemleri

MADDE 10- (1) Fakültede eğitim-öğretim süresi beş yıl olup öğrencilerin, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadıklarına bakılmaksızın azami sekiz yıl içinde diş hekimliği programını tamamlamaları zorunludur. Azami süreler içerisinde mezun olamayan öğrenciler için, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasında belirtilen esaslar ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) Eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyıllarından; bir yarıyıl asgari on dört haftadan oluşur. Fakültede eğitim-öğretim yıl esasına göre düzenlenmekle beraber öğretim planları uyarınca bazı dersler yarıyıl esasına göre düzenlenebilir. 

Öğretim planları

MADDE 11- (1) Eğitim-öğretim süresinin ilk iki yılında temel diş hekimliği bilimleri eğitimi, son üç yılında ise klinik diş hekimliği bilimleri eğitimi verilir.

(2) Öğretim, her yarıyıldaki derslerin adlarının, kredilerinin ve haftalık ders saatlerinin gösterildiği öğretim planlarına göre yapılır.

(3) Öğretim planı; teorik dersler, pratik uygulamalar, laboratuvarlar, gözlemci öğrencilik,  klinik uygulama, seminer, tez, proje ve benzeri diğer etkinlikleri kapsar.

(4) Fakültenin öğretim planlarına göre eğitim-öğretim koordinatörlüğü tarafından hazırlanan haftalık ders dağılım çizelgesi her yarıyılın ders kayıt haftasından önce öğrencilere duyurulur.

(5) Dersler, içerikleri ve dersleri yürütecek öğretim elemanları; anabilim dalı kurullarınca değerlendirilerek belirlenir ve Fakülte Kurulunda karara bağlanmak üzere Dekanlığa bildirilir. Fakülte Kurulu kararı sonrası Senato onayıyla yürürlüğe girecek öğretim planları ilgili yarıyılın başlama tarihinden en geç iki hafta önce Dekanlık tarafından ilan edilir.

Kredi, ders yükü ve ders türleri

MADDE 12- (1) Öğretim planlarında yer alan derslerin kredi toplamı, her bir eğitim-öğretim yılında 60 kredidir.

(2) Dersler; zorunlu ve seçmeli dersler olmak üzere iki türlüdür. Zorunlu dersler, öğrencinin almak zorunda olduğu dersleri, seçmeli dersler ise öğrencinin önerilen dersler içerisinden seçerek alabileceği dersleri ifade eder.

(3) Seçmeli dersler anabilim dalının önerisi ve Fakülte Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile açılır ve aynı usulle kaldırılır. Yönetim Kurulu, her bir seçmeli derse kaydolacak öğrenci sayısına alt ve üst sınır getirebilir.

(4) Seçmeli dersler, mesleki formasyonu tamamlayan derslerden olabileceği gibi ortak açılan veya diğer öğretim planlarında yer alan genel kültür ya da değişik ilgi alanlarındaki derslerden de oluşabilir.

(5) Ortak zorunlu dersler 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil derslerinden oluşur. Bu dersler haftada en az iki ders saati olmak üzere iki yarıyıl olarak programlanır ve uygulanır.

Zorunlu uygulamalar

MADDE 13- (1) Diş hekimliği klinik dersleri ile ilgili uygulamalar; üçüncü sınıfta gözlemci öğrencilik, dördüncü ve beşinci sınıfta klinik uygulamalar şeklinde yapılır. Uygulamalı derslerde, Dönem I-II-III öğrencilerinin her yıl belirli sayıda ve standarttaki uygulamalı çalışmayı öngörülen sürede yapması gerekir. Uygulamalı çalışmaların şekli, cinsi, niteliği ve sayısı o dersin anabilim dalı tarafından ders yılı başında öğrencilere duyurulur. Dönem I-II-III öğrencilerinin, uygulamalı derslerin yılsonu sınavına girebilmeleri için, öngörülen uygulamalı çalışmaları akademik takvimdeki derslerin bitim tarihine kadar tamamlamış olmaları gerekir. Bu şartı sağlayamayan öğrenci, o dersin yılsonu ve bütünleme sınavlarına giremez. Yıl içindeki haftalık düzen içerisinde tamamlanamayan uygulamalı çalışmaların, derslerin bitiminden önce hangi sürede ve ne şekilde telafi edileceği ilgili anabilim dalı tarafından duyurulur. Uygulamalı çalışmalarını tamamlayamadığı için yılsonu ve bütünleme sınavına giremeyen öğrenci, o uygulamalı dersi bir sonraki eğitim-öğretim yılında tekrar eder.

(2) Dönem III gözlemci öğrencileri ile Dönem IV öğrencilerinden laboratuvar, pratik ve klinik çalışmalarının en çok %25'ini klinik uygulama süresi içerisinde tamamlayamadığı için yılsonu sınavına giremeyen öğrencilere eğitim-öğretim dönemi dışında telafi hakkı tanınır. Anabilim dallarının bu öğrencilere telafi programı açması zorunludur. Telafi programının süresi en az on iş günüdür. Bir öğrenciye en fazla üç dersin laboratuvar, pratik ve klinik çalışmalarından telafi hakkı verilir. Telafi çalışmalarının programı, ilgili anabilim dallarının önerileri alınarak Yönetim Kurulunca karara bağlanır ve programın başlama tarihinden bir hafta önce ilan edilir. Bu öğrenciler telafi programını başarıyla tamamlamaları halinde o dersin bütünleme sınavına girerler.

Ders muafiyetleri ve intibak

MADDE 14- (1) ÖSYM tarafından yapılan sınavla Fakülteye kayıt hakkı kazananlar ile yatay geçiş yapan öğrencilerin daha önce devam ettikleri ve başarılı oldukları derslerden muaf tutulabilmeleri için Fakülteye muafiyet istedikleri derslerin isimlerini ve onaylı not döküm belgesinin aslını bir dilekçe ekinde sunmaları gerekir. Muafiyet talepleri, öğrencinin kesin kayıt başvurusu veya ilk ders kaydı ile birlikte yapılır. E-Devlet üzerinden kayıt yaptıran öğrencilerin muafiyet talepleri, kayıt evrakının teslim edileceği süre içerisinde yapılır.

(2) Öğrencilerin daha önceki öğrenimlerine ilişkin muafiyet ve intibak işlemleri Senato tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.

Derslere devam zorunluluğu

MADDE 15- (1) Öğrenciler teorik derslerin, pratik uygulamaların, klinik uygulamaların ve laboratuvar çalışmalarının en az %80'ine devam etmek zorundadır. Devam durumu, Dekanlık tarafından belirlenen usullere uygun olarak öğretim elemanları tarafından yapılan yoklamalarla belirlenir. Derslere devam zorunluluğunu yerine getirmemiş öğrenci sınavlara giremez. Girmiş olsa dahi notu iptal edilir. Sağlık raporu devam yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Devamsızlıkları nedeniyle başarısız sayılan öğrencilerin listesi, yarıyıl/yılın son ders haftası içinde ilan edilir.

(2) Derslere devam zorunluluğunu yerine getirmemiş öğrenci o dersi tekrar eder.

Sınıf geçme esası

MADDE 16- (1) Fakültede sınıf geçme sistemi uygulanır. Ortak zorunlu dersler dışında herhangi bir dersten başarısız olan öğrenci bir üst sınıfa geçemez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirme Esasları

Sınavlar ve süreleri

MADDE 17- (1) Sınavlar; kısa süreli sınav, ara sınav, yarıyıl/yılsonu sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı, mazeret sınavı, klinik uygulama sonu sınavı ve muafiyet sınavlarından oluşur. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya klinik ya da pratik uygulamalar şeklinde yapılabilir. Bir derse ait ham notun hesaplanmasında; ara sınavların ortalamasının etkisi %40, yarıyıl/yılsonu sınavının etkisi % 60’tır. Bütünleme sınavına giren öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında yarıyıl/yılsonu sınavlarındaki değerlendirme esasları uygulanır.

(2) Her türlü sınav ve etkinlik 100 puan üzerinden değerlendirilir. 0,5 ve üzerindeki kesirli puanlar bir üst tam puana tamamlanır.

(3) Sınav süresi, sınavın içeriğine bağlı olarak ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir.

(4) Ortak zorunlu derslerin her biri için en az iki ara sınav ve yılsonu/bütünleme sınavı yapılır.

(5) Herhangi bir sınava girmeyen öğrenci, o sınav hakkını kullanmış ve o sınavdan sıfır puan almış sayılır. Ayrıca, öğrencilerin, puanlamaya tabi tutulan pratik uygulama, ödev ve seminer gibi yarıyıl/yıl içi etkinliklerinden yapmadıkları veya katılmadıkları çalışmalar da aynı şekilde değerlendirilir.

(6) Sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Kısa süreli sınav: Yarıyıl/yıl içinde haberli veya habersiz olarak ders saatinde yapılan yirmi dakikayı geçmeyen kısa süreli sınavlardır.

b) Ara sınav: İlgili eğitim-öğretim programının öngördüğü derslerden yarıyıl/yıl içinde yapılan sınavdır. Her ders için yarıyılda en az bir, yılda ise en az iki ara sınavı yapılır. Ayrıca bir ders içindeki projeler, ödevler, kısa süreli sınavlar ve pratik uygulamalar yarıyıl/yıl içi değerlendirmeleri ara sınav notu yerine geçebilir. Yarıyıl/yıl içi etkinliklerin puanlarının ağırlıkları ve ortalamaya dahil edilme biçimleri eğitim-öğretim yarıyılı/yılı başında ilan edilir. Ara sınavlar için sınav haftası düzenlenir ve Dönem V klinik uygulamaları hariç sınav haftasında teorik derslere ve diğer dönemlerin klinik uygulamalarına ara verilir. Ara sınav tarihleri, eğitim-öğretim koordinatörlüğünce belirlenerek Dekanlık tarafından ilan edilir.

c) Yarıyıl/yılsonu sınavı: Dersin okutulduğu yarıyıl/yılsonunda akademik takvimde belirlenen tarihler arasında yapılan sınavdır. Bu sınavlara kayıt yenileme işlemlerini yaptırarak derse ilişkin olarak bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler girebilir.

ç) Klinik uygulama sonu sınavı: Dönem V öğrencileri için klinik uygulama süresinin bitiminde pratik ve teorik olarak iki aşamada yapılan sınavdır.

d) Bütünleme sınavı: Bu sınava yarıyıl/yılsonunda akademik takvimde belirlenen tarihlerde sınav şartlarını yerine getirmek kaydıyla, yarıyıl/yılsonu sınavlarına girmeyen, bu sınavlara girdiği halde FF harf notu alan öğrenciler girebilir. Bütünleme sınavında alınan not yarıyıl/yılsonu sınavı notu yerine geçer.

e) Tek ders sınavı: Mezuniyetleri için yarıyıl/yılsonunda devam ve/veya pratik uygulama şartlarını yerine getirmiş, ancak tek dersten FF alarak başarısız olmuş öğrenciler için bir defaya mahsus olmak üzere, tek derse kaldığı yarıyıl/yıl veya bütünleme sınav dönemi sonunda yapılan sınavdır. Bu sınavdan yararlanmak isteyen öğrenciler, dilekçe ile başvurmaları halinde Dekanlık kararı ile bu tek dersin sınavına, tek derse kaldığı anlaşılan yarıyıl/yıl, bütünleme sınav dönemi sonunda girerler. Tek ders sınavı hakkı bir kez kullanılır. Tek ders sınavında FF notu alarak başarısız olan öğrenciler, bu derse tekrar devam etmeksizin, akademik takvimde belirtilen güz ve bahar sınav dönemlerinde bu dersin sınavına girebilirler. Tek dersten kalan öğrenciler için başarı notu 100 puan üzerinden en az 60’tır.

f) Mazeret sınavı: Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir nedenden dolayı ara sınavlara ve bütünleme sınavlarına katılamayan öğrenciler için yapılan sınavlardır. Kısa süreli sınavlar ile yılsonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez. Herhangi bir nedenle mazeret sınavına girmeyen öğrencilere ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.

g) Muafiyet sınavı: Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilere ortak zorunlu yabancı dil dersi için öğretim yılı başında açılan sınavlardır. Bu sınavlar, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

(7) Dönem V klinik uygulama sonu sınavı, klinik uygulamanın son haftası içerisinde yapılır. Klinik uygulama sonu sınavına girebilmek için; ilgili anabilim dalınca önceden belirlenen ve Dekanlık tarafından uygun görülen klinik uygulamaların klinik uygulama süresi içinde başarı ile tamamlanması, klinik uygulamaların %80’ine devam edilmiş olması ve anabilim dalının belirlediği konuda seminer verilmiş olması gerekir. Bu şartları yerine getiremeyen öğrenci klinik uygulamasını tekrar eder. Şartları yerine getiren öğrenci pratik klinik uygulama sınavına alınır.

(8) Dönem V pratik klinik uygulama sınavı sadece hasta başı pratik klinik uygulama sınavı, pratik ile beraber sözlü sınav şeklinde veya sadece sözlü sınav şeklinde de yapılabilir. Pratik klinik uygulama sınavlarında değerlendirme başarılı veya başarısız şeklinde yapılır. Başarısız olan öğrenci klinik uygulamayı tekrar eder. Pratik klinik uygulama sınavında başarılı olan öğrenci teorik klinik uygulama sınavına girer. Teorik klinik uygulama sınavında başarılı olamayan öğrenciye, pratik klinik uygulama sınavındaki başarısı saklı kalmak üzere bütünleme klinik uygulama sınav hakkı tanınır.

(9) Dönem V klinik uygulama tekrarına kalan öğrenciler, bulundukları eğitim-öğretim yılı temmuz ayından itibaren yeni eğitim-öğretim yılı başlayana kadar, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında ve eğitim koordinatörlüğü tarafından belirlenecek olan programa göre başarısız oldukları klinik uygulamaları tekrar alabilirler. Klinik uygulamalar bu dönemde bir kez tekrar edilebilir. Başarısızlık durumunda takip eden eğitim-öğretim yılında klinik uygulamalar tekrar edilir.

(10) Klinik uygulama tekrarı yapan öğrenci, klinik uygulama sonu teorik sınavında başarılı olamadığı takdirde klinik uygulamanın bütünleme hakkını bir defa olmak üzere daha sonraki klinik uygulama sonlarında açılacak teorik sınavlarda veya bütünleme dönemlerinde açılacak sınavda kullanabilir.

(11) Her klinik uygulama bir eğitim-öğretim yılında en çok iki kez tekrar edilebilir.

(12) Klinik uygulama sonu sınavlarında geçme notu 100 puan üzerinden en az 60’tır.

(13) Bütünleme sınavları sonunda diğer bütün derslerden ve klinik uygulamalardan başarılı olup tek klinik uygulamadan başarısız olan öğrencilere tek ders sınav hakkı verilir.       

(14) Bütünleme sınavında da başarılı olamayan Dönem IV öğrencisi sınıfı, Dönem V öğrencisi klinik uygulamayı tekrar eder.

Sınav programları

MADDE 18- (1) Sınav programları, kısa süreli sınavlar hariç, Dekanlık tarafından sınavlardan en az on beş gün önce ilan edilir. Sınav günleri ve yerleri Dekanlığın bilgisi dışında değiştirilemez.

(2) Millî ve dinî bayramlar dışındaki cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir.

Sınav sonuçlarının ilanı

MADDE 19- (1) Puanlamaya yönelik her türlü etkinliğin ölçüm sonuçları, etkinliğin yapılma tarihinden itibaren en geç on gün içerisinde ilan edilir. Ara sınav, yarıyıl ve yılsonu sınavlarının değerlendirilmesine katılan her türlü etkinliğin sonucu sınavların başlama tarihinden önce ilan edilir.

Sınav materyallerinin saklanması

MADDE 20- (1) İlgili öğretim elemanı yürüttüğü derse ait devam ve başarı notlarının listesini, basılı ve/veya elektronik sınav evrakını ve değerlendirmeye esas olan her türlü materyalin aslı veya fotoğrafını, yarıyıl sonunda ilgili anabilim dalına teslim eder.

(2) Sınav materyallerinin ilgili anabilim dalı tarafından en az iki yıl muhafaza edilmesi gerekir.

Sınav sonucuna itiraz

MADDE 21- (1) Öğrenciler, maddi hata sebebiyle değerlendirme sonuçlarına itirazlarını, sonucun öğrenci bilgi sisteminde ilanından itibaren beş iş günü içinde dilekçe vererek Dekanlığa yaparlar. Maddi hata olduğu iddia edilen değerlendirme materyalleri, dersin öğretim elemanı tarafından üç iş günü içinde incelenerek sonuç yazılı ve gerekçeli olarak Dekanlığa sunulur. Maddi hata olmadığı tespit edilirse Dekanlık sonucu iki iş günü içinde öğrenciye bildirir.  Değerlendirme sonucunda değişiklik olması durumunda ise bu hata Yönetim Kurulu kararı ile düzeltilir ve sonuç öğrenci işleri birimine bildirilir.

(2) Öğrenci, maddi hata nedeniyle yaptığı itiraz sonucunun kendisine tebliği veya düzeltilen notun öğrenci bilgi sistemi üzerinden ilanından itibaren üç iş günü içinde yeniden itiraz edebilir. Bu durumda Dekan, dersin öğretim elemanının da içinde bulunduğu ilgili alan veya yakın alandaki öğretim elamanlarından oluşan üç kişilik komisyon kurar ve komisyon tarafından değerlendirme ile ilgili inceleme yapılır. Komisyon, kararını yazılı ve gerekçeli olarak üç iş günü içinde Dekanlığa sunar. Komisyon değerlendirme hatası tespit etmezse Dekanlık sonucu iki iş günü içinde öğrenciye bildirir.  Komisyonun değerlendirme hatası tespit etmesi durumunda ise bu hata Yönetim Kurulu kararı ile düzeltilir ve sonuç öğrenci işleri birimine bildirilir.

(3) Süresi içinde yapılmayan itirazlar değerlendirmeye alınmaz.

Sınav düzeni ve kopya

MADDE 22- (1) Sınav düzenini bozan, sınavlarda kopya çeken, kopya çekme girişiminde bulunan, kopya çektiği sonradan anlaşılan ya da kopya çekilmesine yardım eden öğrenciye 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde işlem yapılır. Ayrıca, bu eylemlerden birini gerçekleştirdiği iddiası ile hakkında işlem yapılan öğrenci o sınavdan sıfır almış sayılır. Soruşturma neticesinde cezai işlemin gerekmediği hallerde öğrencinin notu Yönetim Kurulu kararı ile yeniden düzenlenir.

Başarı notunun hesaplanması

MADDE 23- (1) Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında Mutlak Değerlendirme Sistemi uygulanır. Fakültede ortak zorunlu dersler de dâhil olmak üzere yarıyıl sonu/yıl sonu, bütünleme, klinik uygulama ve tek ders sınavlarında geçme notu en az 60 puandır. Bu puan klinik uygulama ve tek ders hariç ara sınavlar katkısı ile yarıyıl sonu veya yıl sonu sınav katkısının toplamıdır. Ara sınav puan ortalaması, ara sınavlardan alınan puanlar toplamının yapılan ara sınav sayısına bölünmesiyle elde edilir. Ara sınav puan ortalamalarının geçme puanına katkısı %40, yarıyıl veya yıl sonu puanının geçme puanına katkısı ise %60’tır.

(2) Öğrencilerin mezuniyet dereceleri, GANO’ya göre belirlenir. GANO hesabında her dersin başarı katsayısı ilgili dersin kredi saati ile çarpılır. Elde edilen çarpımlar toplamı, toplam kredi saatine bölünür. Bölme sonucu virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılarak verilir.

(3) Harfle ilan edilen başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

   Harf Notu           Puan Aralığı                 Ağırlık Katsayısı

        AA                     90-100                               4,00

        BA                      80-89                                3,50

        BB                      75-79                                3,00

        CB                      65-74                                2,50

        CC                      60-64                                2,00

        FF                        0-59                                 0,00

         M                                                                   

        DZ                                                                  

(4) Üçüncü fıkradaki notlara ilişkin diğer esaslar şunlardır:

a) AA, BA, BB, CB veya CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

b) FF notu ise başarısız öğrenciye verilir. FF notu alan öğrenci, bu dersi verildiği ilk yarıyılda/yılda alarak, devam ve sınav şartlarını yerine getirmek zorundadır.

c) M notu, muaf olunan dersler için kullanılır ve GANO hesaplanmasında değerlendirmeye katılmaz.

ç) DZ notu, GANO hesabında FF notu işlemi görür. DZ ile değerlendirilen ders verildiği ilk yarıyılda/yılda tekrar alınır.

Genel ağırlıklı not ortalaması

MADDE 24- (1) GANO, öğrencinin öğrenimine başladığı andan itibaren, tamamlamış olduğu yarıyıl da dâhil olmak üzere, o güne kadar kayıt yaptırdığı her dersin kredisinin, 23 üncü maddede belirtilen başarı notunun ağırlık katsayısı ile çarpılarak tamamının toplanmasından elde edilen sayının, toplam krediye bölünmesi ile hesaplanır. Bölme sonucu elde edilen sayı, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır.

Başarı sıralaması

MADDE 25- (1) Öğrencilerle ilgili yapılacak olan başarı sıralamaları güz veya bahar yarıyılı sonu itibarıyla hesaplanan GANO’ya göre belirlenir.

(2) Öğrencilerin başarı sıralamasına katılabilmesi için bulundukları yarıyıl sonu itibarıyla bütün derslerini almış ve başarmış olmaları gerekir.

Onur ve yüksek onur öğrencisi

MADDE 26- (1) Bulundukları yıl  sonu itibarıyla  bütün  derslerini  almış  ve  başarmış  olan  öğrencilerden, GANO’su 3,00-3,49 arasında olanlar onur öğrencisi; 3,50-4,00 arasında olanlar yüksek onur öğrencisi sayılır. Bu öğrencilerin listesi yarıyıl sonunda Dekanlık tarafından ilan edilir.

(2) Disiplin cezası almış olan öğrenciler onur veya yüksek onur öğrencisi olamazlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Değişim Programları ve Yatay Geçişler ile İlgili Esaslar

Ulusal ve uluslararası öğrenci değişimi

MADDE 27- (1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışındaki diğer üniversiteler arasında yapılan anlaşmalar uyarınca üniversitelerarası öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu programlar kapsamında öğrenciler anlaşmalı üniversitelere gönderilebilir. Değişim programları, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslar dâhilinde ikili anlaşmalar ve Senato tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda uygulanır.

Yatay geçişler

MADDE 28- (1) Yatay geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında  Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

ALTINCI BÖLÜM

Kayıt Silme ve Sildirme, Mazeretler, Kayıt Dondurma, İzinler

Kayıt silme ve sildirme

MADDE 29- (1) İlgili mevzuat hükümlerine göre Yükseköğretim Kurumundan çıkarma cezası almış olanların kaydı silinir.

(2) Öğrenciler kendi isteğiyle kaydını sildirebilir. Bu şekilde ayrılan öğrencinin geri dönüş isteği kabul edilmez.

(3) Üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

(4) Kaydı silinen öğrenciye kayıt esnasında verdiği lise/lise dengi diploması, arkasına şerh düşülerek geri verilir.

Mazeretler

MADDE 30- (1) Öğrenciler, mevzuata uygun olarak aldıkları mazeretleri ile belgelerini mazeretlerinin bitiminden beş iş günü içerisinde Dekanlığa vermek zorundadır. Bu süre içinde başvuru yapmayanların mazeretleri kabul edilmez. Aşağıda belirtilen mazeretleri belgelendiren öğrencinin durumu Yönetim Kurulunca karara bağlanır:

a) Öğrencinin sağlık kuruluşlarından aldığı raporla belgelenmiş olan sağlıkla ilgili mazeretleri.

b) Öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararı ile ara verilmesi.

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla tabii afetler ve diğer nedenlerle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalmış olması.

ç) Öğrencinin ekonomik nedenlerle öğrenime devam edemeyeceğini belgelendirmesi.

d) Hüküm muhtevası ve sonuçları bakımından öğrencinin tabi olduğu Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin ilgili hükümleri doğrultusunda maddeleri itibarıyla öğrencinin öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracını gerektirmeyen mahkûmiyet hâli.

e) Öğrencinin hangi sıfatta bulunursa bulunsun, tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması.

f) Öğrencinin tutukluluk hâli.

g) Yönetim Kurulunun mazeret olarak kabul edeceği diğer hâller.

(2) Kayıt dondurma dışında, Yönetim Kurulunca kabul edilen mazeretli süreler devamsızlıktan sayılır.

Kayıt dondurma

MADDE 31- (1) Geçerli mazeretleri kabul edilen öğrencilerin öğrenim süreleri, akademik takvimde belirtilen son başvuru tarihine kadar başvurmaları kaydıyla Yönetim Kurulu kararı ile dondurulur.

(2) Başvurular, güz yarıyılı ilk ders kayıt tarihinden itibaren on iş günü içerisinde yapılır. Sağlık nedeni ile yapılacak kayıt dondurma istekleri bu sürenin dışındadır.

(3) Haklı ve geçerli nedenler ile eğitim-öğretim süresince en az bir yıl en çok iki yıl süre ile kayıt dondurulabilir. Ancak askerlik, tutukluluk ve mahkûmiyet durumlarında kayıt dondurma bu hallerin süresi kadardır.

(4) Sağlık nedeniyle yapılan kayıt dondurma işlemi azami iki yıldır. Bu süreyi aşan durumlarda yeniden sağlık kurulu raporu alınması gerekir.

(5) Kayıt dondurma başvurusu için sunulacak belgelerin son altı ay içerisinde alınmış olması gerekir.

(6) Öğrenci, kayıt dondurduğu yılda öğrenimine devam edemez ve sınavlara giremez. Kayıt dondurulan süre öğrencinin azami öğrenim süresine dahil değildir.

(7) Sağlık nedeniyle kayıt donduran öğrencilerin önceki sınavları, klinik uygulamaları ve klinik uygulama durumları Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir.

İzin

MADDE 32- (1) Aşağıda belirtilen durumlarda öğrenciye izin verilebilir:

a) Eğitim-öğretimine veya mesleki gelişimine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, klinik uygulama, araştırma gibi imkânların doğması hâlinde Fakülteye dilekçeyle başvuran öğrenciye, Yönetim Kurulunun kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile en çok iki yarıyıl izin verilebilir. Öğrencinin izinli olduğu süre normal öğrenim süresinden sayılmaz.

b) Uluslararası seviyede yurt içi ve yurt dışı spor müsabakaları ve bunların hazırlık çalışmalarına katılacak öğrenciler, bağlı oldukları kurumlarınca organizasyonun devamı süresince izinli ve mazeretli sayılırlar. Bunların özlük hakları kurumlarınca saklı tutulur. Öğrencilerin bu süreleri devamsızlık süresinin hesabında dikkate alınmaz.

c) Üniversite adına sosyal, kültürel, sportif ve benzeri faaliyetlere Yönetim Kurulu kararı ve Rektörlük onayı ile katılacak olan öğrenciler, görevlendirilme süresi içerisinde giremedikleri ders veya sınavlar için izinli ve mazeretli sayılırlar.

YEDİNCİ BÖLÜM

Mezuniyet, Diploma ve Diploma Eki

Mezuniyet

MADDE 33- (1) Fakülte ders programında mezuniyet için AKTS değeri 300’dür.

(2) Öğrencinin mezuniyet tarihi, başarılı olduğu son sınavın yapıldığı tarihtir. Ancak, bu tarihe kadar klinik uygulama ve benzeri sebeplerle mezun olamayan öğrenciler, tamamladıkları bu çalışmalarının kabul edildiği tarihte mezun olurlar.

Diploma ve diploma eki verilme koşulları

MADDE 34- (1) Fakülte öğretim programında almak zorunda oldukları bütün dersleri, uygulamaları, klinik uygulama ve benzeri çalışmaları başarıyla tamamlayan ve GANO’su en az 2,00 olan öğrencilere Üniversite tarafından belirlenen esaslara göre diş hekimliği lisans diploması verilir.

(2) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye diplomasını alırken iade etmek üzere geçici mezuniyet belgesi verilir. Bu belge, diploma verilirken geri alınır ve herhangi bir nedenle yenisi verilmez.

(3) Fakültenin en az ilk dört yarıyılının bütün derslerinden ve pratik/laboratuvar çalışmalarından başarılı olan öğrenciye, isteği hâlinde ön lisans diploması verilir. Ön lisans diploması almak için yapılacak başvuru herhangi bir süre ile sınırlı değildir. Ön lisans diploması alanların Üniversiteyle ilişiği kesilir.

(4) Diploma eki, akademik ve mesleki yeterliliklerin uluslararası düzeyde tanınmasına yardımcı olan ve diplomalara ek olarak verilen bir belgedir. Diploma eki, diploma yerine kullanılamaz.

(5) Diploma almaya hak kazanan öğrenciye, Fakültece hazırlanıp Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığınca onaylanan diploma eki verilir. Bu belgede, öğrencinin öğrenim süresince almış olduğu bütün derslerin adları ve kredileri ile standart diploma eki bilgileri yer alır.

(6) Diploma ve diploma eki öğrencinin şahsına veya noter vekâletnamesi ile tayin edilen vekiline verilir.

(7) Eğitim-öğretim süresinin tümünü tamamlayanlar yüksek lisans yapmış sayılır ve diş hekimi diploması verilir. Diploma verilmeden önce diş hekimliği yemini yaptırılır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer hükümler

MADDE 35- (1) Öğrenciler, ilgili mevzuat esaslarına ve eğitimin özelliği olarak laboratuvar ve kliniklerde diş hekimliğine uygun kıyafetler giymek, yakalarına isim ve sınıflarını gösteren tanıtma kartlarını takmak zorundadır.

(2) Öğrenci, Fakülte tarafından kendilerine sağlanan her türlü laboratuvar ve diş hekimliği cihazlarının bakımı ve korunmasından sorumludur. Öğrencinin hatalı kullanımından doğan hasarlar ve kayıplar tespit edildiği takdirde, ilgili öğrenci ya da öğrencilerden tazmin edilir.

Engelli öğrenciler

MADDE 36- (1) Üniversite Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu, engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile belgelenmiş olan engelli öğrenciler için gerekli düzenlemeleri yapma ve uygulama konusunda yetkili ve sorumludur.

(2) Sonradan kazanılan engeller sebebiyle engelli konumuna düşmüş öğrencilerin engel durumları göz önünde bulundurularak mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca özel eğitim-öğretim programı ve sınav yöntemleri uygulanabilir.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 37- (1) Her türlü tebligat, öğrenciye imza karşılığı elden teslim veya Üniversiteye kayıt esnasında bildirdiği adresine posta aracılığı ile yapılır. Tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen öğrenciye elektronik yolla da tebligat yapılabilir.

(2) Adresin güncellenmesinden ve adres değişikliklerinin bildirilmesinden öğrenci sorumludur. Öğrencilerin Üniversiteye kaydolurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bildirmemeleri veya eksik/yanlış bildirmeleri halinde tebligat yapılmış sayılır.

(3) Öğrencileri ilgilendiren duyurular, Fakültenin ilan panolarında veya Fakültenin/Üniversitenin internet sayfalarında ilan edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 38- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 39- (1) 25/6/2018 tarihli ve 30459 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 40- (1) Bu Yönetmelik 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 41- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü yürütür.