30 Ocak 2023 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32089

YÖNETMELİK

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinden:

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ

ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 25/1/2001 tarihli ve 24298 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bülent Ecevit Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin adı “Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 1 inci, 5 inci, 6 ncı ve 9 uncu maddelerinde yer alan “Bülent Ecevit”  ibareleri “Zonguldak Bülent Ecevit” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Merkezin yönetim organları

Madde 4- Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğe 6 ncı maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir. 

“Danışma Kurulu ve görevi

Madde 6/A-  Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli, Üniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri hâlinde ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen üç üyeden oluşur. Görev süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde, Danışma Kurulu üyelerinin görevi de kendiliğinden sona erer.

Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanır. Bunun dışında da Müdür gerekli gördüğü takdirde, Danışma Kurulunu toplantıya çağırabilir. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

Danışma Kurulunun görevi; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirme yapmak ve istişarî nitelikte görüş ve önerilerde bulunmaktır.”

MADDE 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü yürütür.